Iskierki
Drukuj

Z Polski

Na Grenlandię, największą wyspę polarną, udała się polska ekspedycja naukowa pod kierownictwem dra Kosiby.

Nad wybrzeżem polskim oberwała się chmura. Spływająca masa wód zniszczyła zupełnie zasiewy i poważnie uszkodziła drogi. Straty są duże.

Trumna ze zwłokami śp. marsz. Piłsudskiego przeniesiona będzie do nowej krypty pod wieżą srebrnych dzwonów katedry wawelskiej.

W Poznaniu wskutek uderzenia piorunu w zbiornik spirytusu, spaliły się dwie wielkie fabryki: rektyfikacji "Akwawit" i zakładów graficznych Putiatyckiego.

Pracownicy skarbowi na rzecz Obrony Narodowej ufundowali 10 samolotów, które przekazali władzom wojskowym.

Z prowizorycznych obliczeń wynika, że społeczeństwo polskie złożyło na Pomoc Zimową prawie 33 miliony złotych. Najwięcej złożyli pracownicy.

Od sekty "badaczy Pisma św.". otrzymaliśmy następujący list: "Do Redakcji "Rycerza Niepokalanej" p-ta Teresin k. Sochaczewa, wr., Niepokalanów. Po myśli art. 22 dekretu w przedmiocie tym czasowych przepisów prasowych z r. 1919 (Dz. Praw. nr 14 poz. 186), a pod rygorem skutków przewidzianych art. 23 tegoż dekretu upraszamy o zamieszczenie w czasokresie i terminie przewidzianym art. 21 wspomnianego dekretu, następującego sprostowania notatki p.t. "Policja warszawska przeprowadziła rewizję" zamieszczonej w nrze 4 (184) str. 121 rubryka "Iskierki" miesięcznika "Rycerz Niepokalanej, z miesiąca kwietnia 1937 roku, a mianowicie: Nieprawdą jest, jakoby policja warszawska przeprowadziła rewizję w lokalu redakcji pisma "Nowy Dzień", będącego organem naszego związku religijnego. Nieprawdą jest także, jakoby tam "znaleziono stos komunistycznych druków". Prawdą natomiast jest, iż druki biblijnych naszych wydawnictw nie mają nic wspólnego z komunizmem. Nieprawdą jest również, jakoby nasz związek religijny lub też wspomniany nasz organ był "subwencjonowany przez żydów amerykańskich". Prawdą natomiast jest, iż nasz związek religijny jak również będący w mowie organ nasz subwencji żadnych nie otrzymuje, ani ze strony żydów amerykańskich, ani też z innych źródeł. Nieprawdą jest wreszcie, jakoby artykuły naszego organu skierowane były przeciwko Kościołowi Katolickiemu. Prawdą natomiast jest, iż są one skierowane przeciwko obłudzie i antychrześcijańskim tendencjom obecnego pokolenia, gdziekolwiek cechy te występują na widownię. Z poważaniem. Przewodniczący Podpis nieczytelny.

Dowiadujemy się o "badaczach Pisma św.":

1) z Komisariatu Rządu na m. st. Warszawę, że: czasopismo "Nowy Dzień" było skonfiskowane i w związku z tym policja przeprowadziła rewizję. Zajęcie druków miało miejsce w Łodzi i tamże lokal został opieczętowany.

2) Od władz Bezpieczeństwa m. Łodzi, że: ideologia sekty posiada niektóre zupełnie wspólne cechy z komunizmem, jak podrywanie obronności kraju, ośmieszanie duchowieństwa katolickiego itp.

3) że: Sąd Okręgowy w Radomiu w swoich motywach przytacza następujący ustęp: "Z powyższych widać, że działalność "badaczy Pisma św." jest wysoce szkodliwa, a nawet niebezpieczna dla Państwa i według głębokiego przekonania Sądu winna być zabroniona przez Rząd".

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyjaśniło, że skargi składane przez interesantów na działalność urzędów i urzędników są wolne od wszelkich opłat.

Według obliczeń na dzień 15 maja br. było w Polsce 375.165 bezrobotnych. W okresie od 15 marca do 15 maja ilość bezrobotnych zmniejszyła się o 170.486 osób.

Pan Premier jako minister spraw wewnętrznych, wydał okólnik w sprawie ruchu na drogach, w którym poleca organom bezpieczeństwa o bezwzględne pociąganie do odpowiedzialności za niezachowanie właściwej jazdy, względnie obrzucanie przez nieletnich, pojazdów samochodowych kamieniami lub za rozrzucanie szkła lub gwoździ na drogach.

Wielki Wojewoda Michał

Związek Adwokatów Polskich w czasie obrad w Warszawie uchwalił rewolucję, w której postanawia, że żydzi w adwokaturze nie mogą przekraczać procentowego stosunku do ogółu ludności polskiej. Taki sam wniosek uchwalił Związek Lekarzy Państwa Polskiego.

W Brześciu n. Bugiem żyd rzeźnik zamordował policjanta Kędziora. Policjant w czasie pełnienia służby zauważył, że mięso przywiezione do jatki rzeźnika pochodziło z nielegalnego uboju i kazał je załadować z powrotem na dorożkę. Otoczyła go zaraz gromada żydów, którzy przybrali groźną postawę. Po wyjściu Kędziory ze sklepu, wypadł za nim właściciel jatki, który go ugodził nożem w bok, w następstwie czego. Kędzior zmarł w szpitalu. Ludność polska oburzona tym morderstwem zdemolowała sklepy żydowskie.

Jedną z prób, pomyślnie przeprowadzonych przez Polskę było założenie polskiej produkcji waty lnianej z własnych surowców. Wata ta zyskuje coraz większe zastosowanie.

Bawił w Polsce w drugiej połowie maja rumuński następca tronu. Wielki Wojewoda Michał, liczący 16 lat, który w przejeździe z uroczystości koronacyjnych w Londynie, wstąpił do Warszawy, aby zaprosić Pana Prezydenta z wizytą do Budapesztu. Ks. Michał goszczony był również przez harcerzy polskich. Miły Gość podejmowany był bardzo serdecznie. Ilustracja przedstawia powitanie Ks. Michała, przybranego w strój harcerski na Bielanach przez gen. Olszynę-Wilczyńskiego, dyr. Państw. Urzędu Wych. Fiz.

Ze świata

W San Francisco dokonano otwarcia największego na świecie mostu wiszącego.

Niemiecki sterowiec "Hindenburg" uległ katastrofie w czasie lądowania na lotnisku w Lakenhurst pod Nowym Jorkiem. Wskutek eksplozji spłonął. Kilka osób poniosło śmierć.

Projektuje się kolonie dla żydów na wyspie Madagaskar, należącej do Francji.

Japonia buduje obecnie 165 nowych statków o pojemności 660.000 toń, a posiada już przeszło 3.300 parowców o tonażu 4.169 tysięcy. Towarzystwa okrętowe poszukują obecnie przeszło 5.000 marynarzy.

W okresie wakacyjnym przybyć ma do Polski wycieczka studentów afrykańskich.

W początkach czerwca Pan Prezydent złożył oficjalną wizytę Królowi rumuńskiemu Karolowi II. Król Karol II przybędzie też do Polski przy końcu czerwca.

Jedna z firm angielskich wypuściła na rynek aparaty radiowe wielkości ziarnka fasoli. Pierwsza seria została całkowicie rozsprzedana.

Jednym z najnowszych wynalazków filmowych jest film puszczany w przestrzeń, nie potrzebujący ekranu. Obrazy tego filmu będą posiadały jak gdyby trzy wymiary.

Łotewskie ministerstwo oświaty przeprowadziło reformę prawa szkolnego, mocą którego wszystkie szkoły koedukacyjne średnie przekształcone będą na szkoły wyłącznie dla chłopców lub dla dziewcząt. Warto i u nas to samo zrobić i to spiesznie.

Dnia 12 maja odbyła się w Londynie w opactwie Westminsterskim (anglikańskie) z niebywałym przepychem i wspaniałością koronacja króla Jerzego VI. Ilość osób przyglądających się orszakowi koronacyjnemu obliczano na kilka milionów, ludzi. W uroczystościach koronacyjnych brała udział reprezentacja polska z min. Beckiem na czele. Koszty koronacji wynosiły przeszło 20 milionów złotych.

W Luaju (Ameryka) zmarł "król naftowy" - Rockefeller, nie dożywszy sto lat, jak to sobie zapowiadał.

Według sowieckich danych statystycznych w ciągu I-go kwartału br. wywieziono bezbożniczych broszur propagandowych na sumę ok. 1.500.000 rubli, przy czym do samej Hiszpanii przewieziono 200.000 broszur.

Dotychczasowy zwierzchnik sił zbrojnych Bolszewii - Tuchaczewski, popadł w niełaskę u Stalina, który przeznaczył go na dowódcę jednego z najmniejszych pod względem terytorialnym okręgów wojennych. Szefem sztabu armii został mianowany marsz. Jegorow.

W Czechosłowacji zaczęto produkować szkło o odcieniu zielonawo-niebieskim, posiadające tę własność, że przepuszcza ono promienie świetlne, ale zatrzymuje w dużym stopniu promienie cieplne.

Na wysokości 10 tysięcy metrów lotnik nie może normalnie oddychać i musi korzystać z aparatu tlenowego. Na wysokości 14 tys. metrów oddychanie czystym tlenem już nie wystarcza - następuje omdlenie.