Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

Pan Prezydent Rzeczypospolitej rozwiązał w dnia 10 lipca b. r. Sejm i Senat. Przyszłe wybory odbędą się 8-go września r. b. Tegoż samego dnia ogłoszono w "Dzienniku Ustaw R. P. podpisaną przez P. Prezydenta ordynację wyborczą do Sejmu i Senatu i o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej.

W dniu 3 lipca r. b. wyjechała z Warszawy na Kaukaz poiska wycieczka wysokogórska.

Uposażenie Prezydenta Rzeczypospolitej wynosi 255 tys. zł., fundusz do rozporządzenia 60 tys. zł. Kancelarja cywilna osobno wydaje na reprezentacje 200 tys. zł.

Na jednego mieszkańca przypada w Polsce 762 kg ziemniaków", we Francji 362 kg, w Anglji 110, w Austrji 58 kg.

W r. bieżącym Polska wywiezie do Afryki około 250 tonn piugów.

W Sowińcu pod Krakowem rozpoczęto sypanie kopca zmarłemu Wodzowi Polski odrodzonej ś. p. Marszałkowi Piłsudskiemu. Wycieczki przybywające do Krakowa z całej Polski na grób Marszałka pracują ochotnie nad wzniesieniem kopca - pomnika.

Według zestawienia Państwowego Urzędu Statystycznego cena artykułów spożywczych w Polsce w porównaniu do innych państw jest najniższa i tak: Mąka pszenna( 100 kg. w złotych) w Polsce 24. - w Anglji 31.24, w Austrii 69 94, w Czechosłowacji 56.86, we Francji 54.18, w Niemczech 60.41, w Stanach Zjednoczonych A. Płn. 51,32. Ziemniaki: w Polsce 2.30, w Anglji 12.28, w Austrji 10.49, we Francji 22.91, w Niemczech 10.25.

W dniach od 4 do 15 września b. r. będzie obradował w Warszawie Międzynarodowy Kongres Meteorologiczny.

Polska Akademja Umiejętności udzieliła nagród: 1) ks. Wacławowi Blizińskiemu z Liskowa, jako twórcy wzorowej wsi polskiej, 2) Zygmuntowi Wasilewskiemu za dzieło o Norwidzie 3) malarzowi Sichulskiemu, 4) rzeźbiarzowi Karnemu, 5) muzykowi hondrackiemu i 6) lekarzowi Szmurło.

W stoczni włoskiej Monfalcone odbyło się dnia 3 lipca r. b. spuszczenie na wodę nowego statku polskiego "Batory".

Polska jest największem centrum żydowkiej prasy żargonowej na całym świecie. Wychodzi tu 129 pism żydowskich, z czego 46 w Warszawie.

Przed kilku miesiącami powstała loża masońska w Łodzi p. n. "Mickiewicz" i w Warszawie p. n. "Ogniwo". Są to oddziały międzynarodowej organizacji masonerji Old-Fellows. Biskup Francuski Curieu z La Rochelle wydał niedawno list pasterski, nawołując w nim do zwrócenia większej uwagi na tę tajną organizację.

ZE ŚWIATA

Na świecie mimo agitacji Ligi Narodów jest przeszło 500 tys. niewolników. Większość znajduje się w Abisyni i Arabji.

W Bingen nad Renem (Niemcy) zastosowano w r b. po raz pierwszy prąd o wysokiem napięciu celem podniesienia temperatury w winnicach podczas majowych przymrozków. Nowozastosowany system ogrzewania okazał się bardzo dobry i tańszy od poprzednich.

W Jugosławji po okresie silnych walk politycznych powstał obecnie rząd jedności narodowej złożony z przedstawicieli wszystkich stronnictw.

W Anglji dnia 15 czerwca wydarzyła sie wielka katastrofa kolejowa. Na dworcu Welwyn ekspres jadący z Londynu wpadł na drugi pociąg, idący do New Castle. Spod szczątków wagonów rozbitych wydobyto 14 trupów i około 30 rannych.

W sowietach wprowadzono karę śmierci dla małoletnich przestępców, bez względu na wiek. Najpierw wychowawcy komunistyczni wprowadzili do szkół samowolę i wyuzdanie, a dziś Zdemoralizowaną przez siebie młodzież straszą karą śmierci.

Na ulicach Moskwy aresztowano 1.202 dzieci, pozbawionych wszelkiej opieki; równocześnie ukarano 11.315 rodziców za brak dozoru nad dziećmi. Do czego to doprowadziło rozbicie rodziny...

Rząd sowiecki rozwiązał Towarzystwo starych bolszewików, t. j. tych, którzy tworzyli przewrót w Rosji, jako organizację... szkodliwą.

Francuscy uczeni dr. Vaudremaer i dr Brun odkryli bakterje trądu i wynaleźli szczepionki która w przeciągu 24 godzin ma zabijać zarazki tej strasznej choroby,

Znana pilotka francuska Maryse Hilsz ustanowiła w roku 1932 kobiecy rekord wysokości lotu do 9.791 metrów. Obecnie pobiła swój poprzedni rekord, wznosząc się do wys. 11.800 mtr.

Sejm szwedzki uchwalił ustawę, według której każdy obywatel kraju bez różnicy płci po osiągnięciu 60 lat życia otrzymywać ma ze skarbu emeryturę w wysokości 250 koron (ok. 300 zł.) miesięcznie. Na pokrycie wydatków na ten cel wprowadzony będzie dodatkowy podatek na wódkę, kawę i tytoń.

świetlny instrument

W Turcji zamiast piątku, jako dnia świątecznego u wszystkich mahometan, przyjęto niedzielę.

Najmniejszą gazetą na świecie jest pismo ,"El Telegramma", które ma 5 cali długości, 3½ cala szerokości i wychodzi w mieście Guadalajara w Meksyku. Podobne pismo wychodzi w Torquev (Anglia), nazywa się "Little Standard" i ma około 7 cali długości i 5 cali szerokości.

Amerykańskiemu ogrodnikowi Cope’owi udało się wyhodować grusze, rodzące owoce bez pestek.

Amerykanin dr. Thomas zbudował instrument muzyczny, na którym można grać za pomocą promieni świetlnych (fot. obok). Każda z jego rur posiada lampę żarową; skoro tylko dotknie ją promień świetlny, wydaje właściwy ton.

W Stanach Zjednoczonych żyje obecnie 16.271 miljonerów.

Pewien miljoner amerykański, Szymon Kendal, doznawszy w młodym wieku ciężkich obrażeń ciała, dostał dziwnej manji. Zdawało mu się mianowicie, iż jest sporządzony ze szkła. Dla uniknięcia niebezpieczeństwa wybudował sobie willę, której ściany wewnątrz kazał pokryć grubemi płytami gumowemi, wszystkie meble zaopatrzyć w gumowe poduszki. Lekarze nie mogli wyleczyć go z tej dziwnej choroby. Niedawno zmarł; w testamencie zarządził, by ciało jego owinięto w watę i pochowano w gumowej trumnie.

Zakończyła się wojna o Gran Chaco między Paragwajem i Boliwją w Ameryce Płd. Wiadomość o zakończeniu walk wywołała wielką radość wśród ludności obu państw.

W Ameryce zbudowano aparat do wykrywania kłamstwa. Jest to rodzaj fotelu, otoczonego siecią kabli elektrycznych, które odpowiednio notują wszystkie objawy towarzyszące kłamstwu lub prawdzie.

Liczony astronom amerykański kpt. See przepowiada, że 7 lat najbliższych będzie się odznaczało dużą obfitością opadów atmosferycznych, poprzedzonych huraganami, wylewami rzek i t. p.

W Ameryce zmarł M. Tartaglione, uważany za najcięższego człowieka. Ważył 619 funtów. Trumnę wyniesiono z mieszkania przez okno przy pomocy specjalnych wind.

Tegoroczny dzień święta narodowego w Stanach Zjednoczonych A. P. pochłonął wskutek nieszczęśliwych wypadków 200 zabitych i przeszło 1.000 rannych.

Państwo Sjamskie wypuściło w obieg monety z gumy.

Południowo-zachodnią część Japonji nawiedziła klęska powodzi, w której 90 osób utraciło życie, 20 zaginęło, przeszło 300 jest rannych, 1700 domów uległo zupełnemu zniszczeniu a przeszło 200.000 znajduje się pod wodą.

W Indjach pracuje w fabrykach przeszło 1.425.000 kobiet.