Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

W Mysłowicach trzyletni synek elektrotechnika Bazana, w chwili, kiedy rodzice wyszli z domu, obudził się ze snu, wylazł na okno, otworzył je i wypadł z wysokości drugiego piętra na betonowy chodnik. Jakież było zdziwienie przechodniów, kiedy zauważyli, że dziecko żyje. Po odstawieniu do szpitala, dziecko przyszło do przytomności i obecnie czuje się dobrze. - Przypisać to należy cudownej opiece Anioła Stróża nad dzieckiem.

W osadzie Wolborzu, z powodu stwierdzonej wścieklizny kota i wypadku pokąsania kilku osób, nastąpiła istna rzeź kotów. Zabito 353 koty. - Ale czy dadzą sobie radę z myszami, które, nie widząc swych wrogów, zaczną im dokuczać?

W miejscowości Rękoczyn na Pomorzu znaleziono w polu kilkanaście monet duńskich z wizerunkiem księcia angielskiego Etelberta. Monety te pochodzą z roku 860 po nar. Chr.

Polska pod względem obszaru uprawy lnu stoi w świecie na drugiem miejscu. Powierzchnia zasiana lnem sięga u nas 110 tysięcy hektarów.

W dniu 19 stycznia b. r. uruchomione zostało połączenie telefoniczne kablowe na linji Warszawa-Wiedeń-Genewa. To przyczyni się do powiększenia sprawności rozmów telefonicznych pomiędzy Polską i całym Zachodem.

Miedzy Polską a Sowietami został ostatecznie zawarty i podpisany przez przedstawicieli obu państw układ o wzajemnem zachowywaniu pokoju. Jednakże będzie on prawomocny dopiero po podpisaniu takiego samego układu pomiędzy Sowietami a Rumunją. Układ został zawarty na 3 lata.

W Polsce jeden policjant wypada na 1056 mieszkańców, gdy w Anglji na 769, w Czechosłowacji na 687, we Włoszech na 573, a na Węgrzech na 405 mieszkańców.

Od czasu powstania Polski wyemigrowało zagranicę półtora miljona osób, a pół miljona wróciło w tym czasie do kraju. Najwięcej wyemigrowało do Francji (500 tyś.) i do Niemiec. Niestety, wskutek bezrobocia wielu Polaków cierpi biedę, a setki wracają pieszo do kraju, niemając czem zapłacić biletu kolejowego.

W czasie ostatnich dziesięciu lat zbudowano w Warszawie 3660 nowych domów.

Poselstwo Turcji w Warszawie podniesiono do godności ambasady. Jest to wdzięczność Polski dla Turcji, która nigdy nie podpisała rozbioru Polski i przez 150 lat utrzymywała własnym kosztem gmach poselstwa polskiego w Konstantynopolu.

Na kupców Abrama Kapłana i Seidsznura jadących przez las, nadrodze pomiędzy Rakowem a Iwienicami na Wileńszczyźnie napadło kilka wilków. Jeden wilk wskoczył na sanie i rzucił się na Kapłana, który zdołał zasłonić się laską. Seidsznur zranił tymczasem wilka nożem. Po przyjeździe do wsi okazało się, że Kapłan wskutek przestrachu stracił mowę.

W Harnieńcach w pow. dziśnieńskim wilki zjadły żywcem gospodarza Edw. Łukasiewicza, powracającego w stanie podpitym z gościny. - Już ciało marnie stracił, a cóż dopiero z duszą?

Założyciel harcerstwa, Gen. Robert Baden-Powell ma przybyć do Polski wraz z małżonką, w lecie b. r. Mimo, że ukończył 75 lat życia, jednak budzi podziw jeszcze jego sprężystość, rześkość i wierność młodzieńczym ideałom, zwłaszcza przyrodzie. Do dnia dzisiejszego sypia on tak w lecie jak i w zimie pod gołem niebem i odbywa dalekie podróże pieszo, czując się najszczęśliwszym zdala od wiru wielkomiejskiego, na łonie przyrody. Dzisiaj jest na świecie ponad 2 miljony harcerzy.

ZE ŚWIATA.

Największem morzem wewnętrznem jest morze Kaspijskie, którego powierzchnia zajmuje przestrzeń nie o wiele mniejszą od Niemiec.

W szkole powszechnej miasteczka Fischern (koło Karłowych Warów w Czechosłowacji) prowadzono naukę pływania, jako przedmiot obowiązkowy i przymusowy.

W Szwajcarji wycofano niedawno z obiegu najstarszą lokomotywę kolei szwajcarskich. Staruszka ta, zbudowana w r. 1859 w zakładach Wyss et Comp w Zurychu, przejechała w swem życiu 1.500.000 klm. i "spożyła" w tym czasie 15.000 ton węgla.

Pewien rolnik rumuński został skazany na zapłacenie grzywny 3.700.000 lai. Ponieważ zasądzony nie mógł zapłacić tak wielkiej sumy, więc przerachowano ją na 203 lata więzienia. - Może śmierć poczeka, aż pacjent odsiedzi karę!

Według statystyki Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie, cyfra bezrobotnych na całym świecie wynosi około 70 miljonów osób. Ilość bezrobotnymi w Indjach określa się cyfra 40 miljonów. Jedynym krajem, gdzie niema bezrobotnych, jest Japonja, a to dzięki pracom po najrozmaitszych trzęsieniach ziemi.

80 lat temu, używano jeszcze do pisania piór gęsich. Pewien angielski fabrykant z Birmingham, Gosiah Masson, chcąc się przysłużyć staremu przyjacielowi, lekarzowi, zrobił mu kilka piór ze stali. Wynalazek ten podobał się ogólnie i dziś miljony stalówek wychodzą z fabryk.

Ostatnio we francuskich zakładach lotniczych w Bordeaux ukończono budowę nowego olbrzymiego samolotu, który wyposażony jest w cztery motory. Samolot może zabrać na pokład 2500 kg. Ciężaru. Długość jego wynosi 22 m., a rozpiętość skrzydeł 37 m., maksymalna szybkość 220 km na godzinę. Jak widać na ilustracji pod kadłub samolotu może wygodnie wjechać normalny samochód.

francuski samolot

Berliński lekarz dr. Leon Jacobson skonstruował aparat, umożliwiając utrwalenie tonów sercowych na płycie gramofonowej. Aparat ten ma wielkie znaczenie dla nauczania młodych adeptów medycyny, którzy dzięki niemu będą mogli zapoznać się ze wszystkiemi nienormalnemi szmerami serca.

W klasztorze św. Jura w Slawonji wydarzył się niezwykły wypadek. W chwili, kiedy część mieszkańców wsi znajdowała się w kościele, gdzie odbywało się nabożeństwo żałobne, spadła ogromna lawina śniegu i zasypała kościół. Na szczęście silne mury kościoła, pochodzącego z średniowiecza, wytrzymały napór śniegu. Po dziesięciu dopiero godzinach odkopano zasypanych w kościele.

Jak obliczono, morza i oceany kuli ziemskiej zawierają tyle soli, że gdyby wyschły, to z soli, któraby po nich pozostała, utworzyćby można ląd czternaście i pół razy większy od Europy,

Na rynku palestyńskim istnieje żywe zainteresowanie dla ziemniaków polskich chętnie konsumowanych przez tamtejszą ludność, zwłaszcza emigracją żydowską. W najbliższym czasie odejdzie z Polski do Palestyny ładunek ziemniaków.

W mieście Grand Rapids w Stanach Zjedn., wprowadzono w szkołach miejskich zamiast drewnianych ławek... wyścielane fotele.

W małej republice Guatemali, położonej w Środkowej Ameryce, wybuchły 3 wulkany, wyrzucając z wnętrza ziemi w ogromnej ilości popiół, kamienie i lawę. $te chmury dymu zasnuły niebo, tak, iż nawet w południe panowała zupełną ciemność. Popiół i kamienie, wyrzucane przez wulkany, zasypały 8 miast.

W roku ubiegłym w Stanach Zjedn. samochody zabiły aż 24.000 osób.

Jedynem miastem, które nie zna podatków, jest Chanule w Kansas (Ameryka) zarząd miasta prowadzi tu tak szczęśliwie gospodarkę w elektrowni, gazowni i wodociągach, że z dochodów kryje bieżące podatki. Przytem gaz, elektryczność i woda jest tańszą, aniżeli w któremkolwiek sąsiedniem mieście.

W pierwszych dniach lutego b. r. nawiedziło piękne miasto Santiago na Kubie straszliwe trzęsienie ziemi, które zamieniło większą część tego miasta w ruiny, przyczem około 300 osób straciło życie.

W Indjach na rzece Indus koło Sukki otwarto największą na świecie tamę, która kosztowała około 500 miljonów zł. System kanałów przekształcił przeszło 2 miljony hektarów nieużytków w urodzajne pola.

Istnieje pewien gatunek pająków, które przędą niesłychanie cienką i równą pajęczynę, przytem trwałą i mocną. Pajęczyna ta jest bardzo poszukiwana przez obserwatorja astronomiczne, które zużytkowują niesłychanie cienkie nici tej przędzy dla wielkich teleskopów, jako podziałkę linjową. Hodowla tych pająków jest bardzo zyskownem zajęciem, gdyż przędza pajęcza jest bardzo wysoko ceniona.

Leśniczy z Prus Wschodnich Alfred Kreutz wynalazł rower, którego można używać i na lądzie i na wodzie. Na lądzie wiezie ze sobą na rowerze zwinięte dwa długie gumowe pęcherze, pręty stalowe i śrubę. Na wodzie pęcherze gumowe napełnia powietrzem, łączy prętami, przytwierdza do nich rower, śrubę przymocowuje z tyłu do roweru i przy pomocy pedałów i tylnego łańcucha wprawia ją w ruch i jedzie. - Jak wygląda taka jazda, widać na obrazku.

rower Alfreda Kreuza

Japończycy wykazują zamiłowanie do wszystkiego co europejskie. Również pragną oni być podobnymi do europejczyków, zwłaszcza kobiety japońskie. Dr. Uszyda wynalazł sposób prostowania ukośnych oczu przy pomocy operacji. Po operacji nie zostaje żadnych śladów. To też chętnie poddają się jej nietylko kobiety japońskie, ale także i mężczyźni. Dr. Uszyda dokonał już około 10.000 podobnych operacyj.

Człowiek jest właściwie istotą wodnistą, gdyż jak twierdzi prof. uniwersytetu dr. A. Froehlich, na 60 kg. wagi ma on w sobie pod różnemi postaciami 40 kg. wody!