Informacje dla PT. Uczestników Narodowej Pielgrzymki Polskiej do Padwy

I. Ostateczne (zniżone) koszta Pielgrzymki wynoszą: dla 3 klasy 650 zł., dla 2 kl. 930 zł. - Połowę tej sumy prosi się wpłacić najpóźniej do 25 czerwca, drugą połowę najpóźniej do 25 lipca. - Wysyłać można pieniądze ratami, a to pod adresem: Lwów, Klasztor OO. Franciszkanów Pielgrzymka.

II. Niewpłacenie w wyżej wymienionych terminach przepisanej sumy pociągnąć może za sobą wykreślenie z uczestnictwa w Pielgrzymce.

III. W razie wycofania się z uczestnictwa w Pielgrzymce po 15 lipca (włącznie) Organizacja Pielgrzymki odciąga sobie tytułem kosztów przygotowawczych 50 zł. a 300 zł. gdyby wycofanie się nastąpiło po 30 lipca włącznie).

IV. Lista Uczestników Pielgrzymki zamkniętą będzie w dniu 30 czerwca.

V. Zbiórka Uczestników Pielgrzymki w Krakowie dnia 16 sierpnia o godz. 17 w bazylice OO. Franciszkanów. - Po krótkiem nabożeństwie wspólna kolacja o godz. 18 w hotelu, który się wskaże. - O godz. 19 m. 45 odjazd z gł. dworca do Wiednia. Prosi się, aby Uczestnicy Pielgrzymki zwracali się po informacje tylko do członków Organizacji Pielgrzymki, którzy przedstawią się Pielgrzymom w czasie zbiórki w kościele.

VI. Organizacja Pielgrzymki przewozi do hoteli tylko jeden bagaż każdego z Uczestników, każdej wielkości.

VII. Organizacja Pielgrzymki wystara się o zniżkę paszportową pod warunkiem, że do dnia 25 czerwca otrzyma od uczestników Pielgrzymki następujące dane: 1) imię i nazwisko własne oraz rodziców, 2) adres, 3) czas i miejsce urodzenia, 4) zawód, 5) przynależność do starostwa i województwa.

Następnie, po otrzymaniu zawiadomienia od Organizacji Pielgrzymki, udać się należy do Urzędu paszportowego w swoim okręgu (starostwo lub policja), gdzie po wpłaceniu 20 zł. wydadzą paszport. - Ktoby do 25 czerwca nie nadesłał swoich personaljów do Organizacji Pielgrzymki, będzie zmuszony opłacić cały paszport (przeszło 100 zł.) - Jako opłatę za formalności zniżkowe złoży każdy z Uczestników (w Krakowie) 3 zł. 50 gr.

VIII. Pozostają WIZY Paszportowe, które załatwi Organizacja Pielgrzymki. Dlatego gotowe już paszporty należy natychmiast odesłać do biura Organizacji. -

Uwaga. Różnica między II a III klasą odnosi się i do jazdy w pociągu i do mieszkania w hotelu. Jednak kwatery masowe nie będą praktykowane nawet w stosunku do 3 kl.

Lwów, Klasztor O O. Franciszkanów

Za Organizacje Pielgrzymki
O. Rajner Gościński

Program Nar. Pielgrzymki, z powodu braku miejsca, odkładamy do następnego numeru.