Ile jest masonów?
Drukuj

Przeszło od pół wieku wychodzi w Lipsku "Kalendarz Dalena", nazwany tak od imienia swego założyciela, wydawany przez Zechla, który również wydaje cztery pisma masońskie: historyczno-naukowe pismo "Latomję" i trzy ludowe, z których jedno jest przeznaczone dla kobiet.

Kalendarz Dalena na rok 1925 informuje, że masonerja szwajcarska, nieznaczna co do swej liczebności, bo mająca w 30 lożach zaledwie 4.500 braci, spełnia bardzo ważne zadanie jako pośrednik związków obcokrajowych, które z powodu różnorodności obrządków zwłaszcza wskutek działań wojennych, nie miały żadnej ze sobą łączności. Tak np. wydany jeszcze przed rozejmem kalendarz Dalena na rok 1919 mógł ściśle ustalić, że liczba biorących udział w wojnie masonów wynosiła: w Niemczech i państwach związkowych 12,000, w państwach sprzymierzonych - 36.000, doliczając do tego (od października 1917 r.) 3.157 amerykanów i 792 marynarzy.

Te liczby pochodzą ze Szwajcarji, gdzie od roku 1923 na usługach masonerji było pewne biuro międzynarodowe, obecnie zaś istnieje "Biuro Międzynarodowego Związku Masonów" (Cancellerie de l’Association maconnique internationale). Tam drukowano roczniki ogólne, w języku niemieckim, francuskim i angielskim. Wielka loża "Alpina" (czynna do roku 1920 w Lausannie, następnie w Genewie), stanowi punkt centralny do odparcia wystąpień antymasońskich. Pod jej opieką w czasach ostatnich odbywały się międzynarodowe zjazdy masońskie dla przywrócenia - jak dotąd bezskutecznie - jedności wewnętrznej, lub przynajmniej dla usunięcia przeciwieństw. W roku 1925 ogólna liczba masonów wynosi 3.451.112 pracujących w 26.788 "chatach". W ciągu ostatnich dziesięciu lat przyrost masonów wynosił 1.300.000 członków, przeważnie w Stanach Zjednoczonych, w których przed dziesięciu laty było masonów 11,586.000, obecnie zaś jest 2.752.000, czyli więcej o 1.170.000 osób.

Drugie miejsce zajmuje Anglja, gdzie sam Londyn ma 864 loże, liczące 312.000 masonów.

Niemcy liczą masonów 80.000, wyłączając 20.000 masonów szwedzkich, którzy przedtem zostawali pod zwierzchnictwem niemieckiem, i z którymi mają wspólny szwedzki obrządek. Francja z kolonjami ma około 50.000 masonów. We Włoszech jest ich 25.000, należących do Wielkiego Wschodu w Palazzo Giustiniani i podzielonych na 502 loże symboliczne (z nich 66 za granicą) oraz na 183 szkockie (25 za granicą). Centrala jedynie uznanego obrzędu szkockiego przy Piazzia del Gesu (wielkim mistrzem jest pastor protestancki Fera) rzesza 380 lóż szkockich i 91 symbolicznych, Holandja liczy 8.167 masonów, Danja i Norwegja po 6.000, Hiszpanja - 4.700, Belgja - 4.100, Portugalja - 3.000, Turcja - 2.600, tytko 1.000 znajduje się w Grecji Bułgarji, i Austrji. Pozatem nowe loże powstały w Polsce, Rumunji, Ukrainie i Jugosławji.

"Hasło".


O Boża Rodzicielko! pokładając niezachwianą w Tobie nadzieje, nie zginę! pod obroną Twoją natrę na nieprzyjaciół moich, a zasłaniając się od nich jakby puklerzem Opieką Twoją nie wątpię, że ich zwyciężę.

Św. Jan Damasceński