Główne prawdy katechizmowe
Drukuj

1. Co to jest Pismo Św[ięte]? Pismo Św[ięte] jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Św[iętego], które Kościół Katolicki przechowuje i podaje jako Objawienie Boże.

2. Co to jest Tradycja czyli Podanie Ustne? Tradycja czyli Podanie Ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych nie spisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.

3. Co to jest tajemnica wiary? Tajemnica wiary jest to prawda, którą poznaje my z Objawienia Bożego, lecz jej zrozumieć nie możemy.

4. Co to jest cud? Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko Sam Bóg.

5. Co to jest proroctwo? Proroctwo jest to przepowiednia zdarzeń przyszłych, których nikt prócz Boga przewidzieć nie może.

6. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.

7. Kto to są Aniołowie? Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała.

8. Kto to jest człowiek? Człowiek jest to stworzenie rozumne, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej.

9. Na co Pan Bóg stworzył człowieka? Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

10. Kim jest Jezus Chrystus? Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

11. Kim jest Duch Św[ięty]? Duch Św[ięty] jest to trzecia osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna,

[332]12. Co to jest Kościół Katolicki czyli powszechny? Kościół Katolicki czyli powszechny jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod najwyższą władzą Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych Sakramentów św[iętych].

13. Co to jest Świętych Obcowanie? Świętych obcowanie jest to duchowa łączność wiernych na ziemi, dusz w czyśćcu i świętych w niebie.

14. Co to jest niebo? Niebo jest to miejsce wiecznej szczęśliwości.

15. Co to jest czyściec? Czyściec jest to miejsce kary doczesnej po śmierci.

16. Co to jest piekło? Piekło jest to miejsce wiecznej kary.

17. Co to jest grzech? Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

1S. Co to jest cnota? Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

10. Co to jest łaska Boża? Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

20. Co to jest łaska uczynkowa? Łaska uczynkową jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków potrzebnych do zbawienia.

21. Co to jest łaska uświęcająca? Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

22. Co to jest Sakrament? Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.

23. Co to jest Chrzest św[ięty]? Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy Sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła Katolickiego.

24. Co to jest Bierzmowanie? Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Św. umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

25. Co to jest Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

26. Co to jest Msza św.? Msza św. jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas Swemu Ojcu.

27. Co to jest Pokuta? Pokuta jest to Sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy po chrzcie popełnione.

28. Co to jest odpust? Odpust jest to zupełne lub częściowe darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.

29. Co to jest ostatnie Namaszczenie? Ostatnie Namaszczenie jest to Sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

[333]30. Co to jest Kapłaństwo? Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę składania ofiary Mszy św. i udzielania Sakramentów św. i łaskę dogodnego jej wykonywania.

31. Co to jest Małżeństwo? Małżeństwo jest to Sakrament, w którym dwoje chrześcijan stanu wolnego zawierają ze sobą nierozerwalny związek i otrzymują łaskę do wiernego wypełniania przyjętych obowiązków.

32. Co to są Sakramentalia? Sakramentalia są to rzeczy poświęcone oraz poświęcenia lub błogosławienia, które ustanowił Kościół dla dobra duszy i ciała.

Pięć przykazań kościelnych

1. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.
2. W niedziele i święta we Mszy św. nabożnie uczestniczyć.
3. Posty nakazane zachowywać.
4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym Komunię Św[iętą] przyjmować.
5. W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.

7 Sakramentów św[iętych]

1. Chrzest
2. Bierzmowanie
3. Najświętszy Sakrament
4. Pokuta
5. Ostatnie namaszczenie
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo.

7 grzechów głównych

1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo.

Jakie są główne prawdy wiary?

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Św[ięty].
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

14 i 15 IV 1948 r. Konferencja Episkopatu przyjęła i zakreśliła powyższe określenia jako wyłącznie obowiązujące przy układaniu i wydawaniu podręczników do nauki religii oraz przy nauczaniu katechizmu.