Głosy naszych Czytelników
Drukuj

Składamy Sz. Redakcji serdeczne podziękowanie za podjętą pracę około dusz wiernych, przez drukowanie tak bardzo poczytnego i pożytecznego pisma, jakim jest "Rycerz Niepokalanej" Widząc, jak każdy do kogo tylko ten zeszyt się dostanie, z zaciekawieniem i ochotą go czyta, ośmielamy się życzyć w "Nowym Roku" jak największego rozwoju tegoż pisma, prosząc zarazem Niepokalaną o pomoc dla Sz. Redakcji, oraz światło dla tych wszystkich, którzy błądzą dotąd jeszcze po drodze zwątpienia i rozpaczy, by wszyscy do Niej się zwrócili, pragnąc Ją mieć za swą Matkę i Opiekunkę. I napewno w nadziejach nie zawiedziemy się, bo przyjdzie czas, że Niepokalana będzie Panią i Królową każdego serca, i wówczas z radością będziemy mogli powiedzieć:

A na drgającem szatana ciele,
Zatkniemy sztandar, zwycięski Twój!

Łódź, dnia 15, XII. 1926 r.

Z poważaniem
"Myrjam i Miry"
czytelniczki.


U kresu pięciolecia "Rycerza" składam Szanownej Redakcji jaknajszczersze życzenia błogosławieństwa Bożego. Oby "Rycerza" czytano odtąd nie tylko w domach katolickich, lecz rówież i wśród żołnierzy w koszarach. Wiem, że nasz żołnierz-katolik bardzo chętnie czyta "Rycerza". Świadczy o tem fakt, że w niektórych oddziałach rozchodzi się po 20-50 egzemplarzy.

Niechaj gromadzi się w szeregach naszych jaknajlicz- niejszy zastęp czcicieli Niepokalanie Poczętej.

Herzog por.
oficer oświaty pułku.

POZNAŃ 5. XII.26.


Z nieopisaną radością podążamy donieść o wykonanem życzeniu Czcigodnego Ojca: mianowicie w wigilję Niepokalanego Poczęcia, d. 7. grudnia.

O godz. 17-ej zebrałem w Świetlicy pułkowej żołnierzy, którzy kilka dni temu wyrazili chęć i tyczenie, ażeby mogli wspólnie ze starymi Rycerzami należeć do tej rodziny, która życiem swojem i przykładem pragnie czcić Niepokalanie Poczętą. Starałem się w krótkiej i serdecznej pogadance wytłumaczyć znaczenie i zadanie "Rycerza". Po twarzach wszystkich widać było głębokie przejęcie się sprawą. Po skończonej pogadance rozdałem wszystkim nowym Rycerzom przysłane medaljoniki i dyplomy, poczem odmówiliśmy akt poświęcenia się N. M. P. Niepokalanej, prosząc Ją w gorących słowach o Opiekę nad nami i naszemi rodzinami.

W ten sposób liczba nowych Rycerzy powiększyła się o 120. Obecnie jest w pułku 180 Rycerzy.

Spis nadeślę w najbliższych dniach. Od stycznia począwszy będziemy regularnie uiszczali składki za naszego "Rycerza".

Herzog por.

POZNAŃ 14. XII. 26.


Jeszcze okruchy:

...Z radością donoszę, że zdobyłem znów dwóch nowych prenumeratorów...


...Proszę Niepokalaną, abym mógł nadal to pismo święte ku czci Matki Najświętszej rozpowszechniać...


...Postanowiłem sobie zdobyć 50 nowych czytelników i mam nadzieję, że przy pomocy Niepokalanej liczby tej dopnę.,.


...Pisemko to jest dla mnie najjaśniejszą może przyjemnością w ciężkiem położeniu i chorobie...


...Ostatnią wolą św. p. Adama St. było ofiarować 10 zł. na cele "Rycerza Niepokalanej"...