Dział tercjarski
Drukuj

Statut Rady Głównej III Zakonu św, O. Franciszka w Polsce.

§ 1. Nazwa: Rada Główna Braci i Sióstr III Zakonu św. Ojca Franciszka w Polsce.

§ 2. Siedzibą Rady Głównej jest miasto Kraków.

§ 3. Celem Rady Głównej III Zakonu jest popieranie i regulowanie życia tercjarskiego.

§ 4. Środkami prowadzącemi do tego celu są: 1) urządzanie kursów dla Dyrektorów i Przełożonych III Zakonu. 2) Rozpowszechnianie III Zakonu za pomocą odczytów, pogadanek i pism tercjarskich. 3) Zakładanie bibljotek i czytelni o duchu katolickim, domów tercjarskich, współdzielni i t. p.

§ 5. Do składu Rady głównej należą: 1) Prowincjałowie wszystkich 4 gałęzi franciszkańskich w Polsce, lub ich delegaci. 2) Księża Delegaci Biskupów z każdej diecezji (dyecezji) łacińskiej w Polsce, po jednym. 3) Redaktorowie pism tercjarskich w Polsce, 4) Po dwu delegatów, t. j. Brat i Siostra, z każdej, kanonicznie założonej kongregacji tercjarskiej. Jako delegat może być wysłany Ojciec Dyrektor III Zakonu. Delegaci wybierani są na trzy lata.

§ 6. Organami Rady Gł. są: 1) Walne zebranie. 2) Wydział. 3) Sekretarjat. 4) Komisja kontrolująca. 5) Kierownictwo duchowne III Zakonu.

§ 7. 1) Rada Gł. zbiera się na zwyczajne walne zebranie raz do roku; w razie potrzeby może być, zwołane zebranie nadzwyczajne. 2) Walnemu zebraniu przewodniczy Prezes Wydziału lub jego zastępca.

§ 8. Rada Gł. wyłania ze siebie Wydział, do którego należą: 1) Prowincjałowie wszystkich 4 gałęzi franciszkańskich w Polsce, lub ich zastępcy. 2) Pięciu Księży Delegatów Biskupich. 3) Redaktorowie pism tercjarskich. 4) Pięciu delegatów Braci i pięć Sióstr III Zakonu.

§ 9. 1) Prowincjałowie i Redaktorzy pism tercjarskich należą do wydziału ipso facto. 2) Pięciu Delegatów Biskupich wybierają z pośród siebie sami Księża Delegaci. 3) Pięciu delegatów Braci i pięć Sióstr wybiera walne zebranie.

§ 10. 1) na czele wydziału stoi Prezes, którego wybierają z pośród siebie Prowincjałowie. 2) Oprócz niego jest trzech wiceprezesów, jeden sekretarz i jego zastępca, tudzież skarbnik, których z pośród siebie wybierają członkowie Wydziału. 3) Wszyscy wymienieni razem tworzą Zarząd Wydziału.

§ 11. Prezes lub jeden z wiceprezesów (po kolei), sekretarz i skarbnik stanowią sekretarjat.

§ 12. Oprócz członków czynnych mogą być członkowie założyciele i członkowie wspierający Rady Gł.: 1) Członkiem założycielem może być każdy, kto złożyła cele Rady jednorazowo 10.000 Mp. 2) Członkiem wspierającym zaś, kto złoży jednorazowo 1.000 Mp.

§ 13. Fundusze Rady Gł. powstają: 1) Ze składek poszczególnych kongregacji tercjarskich, których wysokość określa walne zebranie Rady Gł., oraz z dobrowolnych datków Braci i Sióstr III Zakonu. 2) Z zapisów, darowizn, ewentualnych subwencji i. t. p. 2) Z datków członków założycieli i wspierającycn Rady Gł.

Zakres działania poszczególnych władz Rady Głównej.

I Walne zebranie.

§ 14. 1) Walne zebranie wybiera komisję kontrolującą. 2) Przyjmuje do wiadomości sprawozdania z czynności Wydziału Rady Gł. i zatwierdza roczne rachunki. 3) określa wysokość składek rocznych, które mają uiszczać poszczególne kongregacje III Zakonu. 4) Obraduje nad wnioskami członków, zgłoszonymi na miesiąc przynajmniej naprzód na ręce Prezesa. 5) W razie potrzeby zmienia statut ilością głosów członków, obecnych na zebraniu. 6) W razie potrzeby rozwiązuje Radę Gł. również ilością głosów, 2/3 jak p. 5.

§ 15. Zebranie walne jest prawomocne bez względu na ilość obecnych.

§ 16. 1) Na walnem zebraniu głos decydujący w każdej sprawie mają tylko członkowie czynni, członkowie zaś założyciele i wspierający głos tylko doradczy. 2) Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, (z wyjątkiem p. 5 i 6 § 14.) W razie równości głosów decyduje Prezes. 3) Wybory odbywają się kartkami lub przez aklamację.

§ 17. Nad wnioskami, przedstawionymi walnemu zebraniu, które nie były na porządku obrad jako niezgłoszone według § 14 p. 4 - nie może się odbywać dyskusja i głosowanie, lecz mają być przekazane do załatwienia Wydziałowi Rady Gł., ewentualnie odroczone do następnego walnego zebrania.

II Wydział Rady Głównej.

§ 18. Zadaniem Wydziału Rady Gł. jest: 1) Zwoływanie za pośrednictwem pism tercjarskich Rady Gł. z oznaczeniem czasu, miejsca i porządku obrad. 2) Przeprowadzenie uchwał, powziętych na walnem zebraniu. 3) Wybór Zarządu Wydziału. 4) Zarząd majątkiem Rady Gł. 5) Załatwianie ważniejszych spraw bieżących, o ile nie są zastrzeżone walnemu zebraniu. 6) Ustanawianie Wizytatorów kongregacji III. Zakonu, oraz oznaczanie okręgów ich działalności.

§ 19. 1) Skład Wydziału Rady GL i obiór jego członków określają §§ 8 i 9 statutu. 2) Wydział Rady Gł.. zbiera się co trzy miesiące, a w razie potrzeby częściej za pisemnem zaproszeniem Prezesa. 3) W razie potrzeby Wydział mianuje specjalne komisje i określa ich kompetencje.

III Sekretarjat.

§ 20. Zadaniem sekretarjatu, którego skład oznaczony § 11 statutu, jest: 1) Załatwienie spraw bieżących w myśl wskazówek Wydziału. 2) Korespondencja w sprawach mniejszej wagi, odnoszących się do do III. Zakonu. 3) Przesyłanie sprawozdań do pism.

IV Komisja kontrolująca.

§ 21. 1) Komisja kontrolująca składa się z trzech członków, wybieranych przez walne zebranie na lat trzy. 2) Komisja kontrolująca bada czynności Wydziału za rok ubiegły, a przedewszystkiem rachunki i przedstawia wnioski "absolutorium" walnemu zebraniu. 3) Komisja kontrolująca zbiera się w przeddzień walnego zebrania i swą czynność załatwia, aby gotowy materjał przedłożyć walnemu zebraniu.

V Kierownictwo duchowne.

§ 22. Kierownictwo duchowne III Zakonu spoczywa zawsze w rękach każdorazowych Prowincjałów 4 gałęzi franciszkańskich lub ich zastępców. Ma ono prawo zawiesić uchwały walnego zebrania, o ileby się one sprzeciwiały duchowi III Zakonu - z podaniem jednak powodów - skutkiem czego odnośna uchwała, powzięta przez walne zebranie, nie może być w życie wprowadzona.

§ 23. Do reprezentowania Rady Gł. wobec osób trzecich powołany jest Prezes.

§ 24. Do zaciągania zobowiązań imieniem Rady Gł. na piśmie, podpisywania dokumentów, koniecznym jest podpis Prezesa lub jego zastępcy i sekretarza Wydziału z przyłożeniem pieczęci.

§ 25. Dzień 31 lipca jest rokiem obrotowym Rady Gł.

§ 26. 1) Kwestje sporne pomiędzy Radą Gł., a członkami poszczególnymi, lub pomiędzy samymi Tercjarzami, rozstrzyga sąd polubowny, złożony z trzech członków. 2) Do sądu polubownego wybiera każda ze stron po jednym członku, a superabitra mianuje Wydział.

VI Rozwiazanie Rady Gł.

§ 27 W razie rozwiązania Rady Gł., jak przewidziano w § 14 p. 6, ostatnie walne zebranie przekaże majątek Rady na cele wyłącznie III Zakonu, z którego członków składek tenże majątek przedewszystkiem powstał.


ODEZWA

do wszystkich Braci i Sióstr III Zakonu św. O. Franciszka w Polsce.

Pierwszy Kongres tercjarski w Polsce, który pod protektoratem łaskawym Najprzew. Episkopatu całej Polski odbył się w Krakowie w dniach 2, 3 i 4 sierpnia 1921 r. z okazji 700-letniego jubileuszu założenia III Zakonu przez św. O. Franciszka, uchwalił między innemi: "stworzyć stałą Radę Główną Tercjarską z siedzibą w Krakowie, któraby informowała o celach, ruchu i zadaniach III Zakonu". W celu powołania do życia tej Rady, Prowincjałowie wszystkich czterech gałęzi franciszkańskich w Polsce zeszli się d. 30 stycznia b. r. w klasztorze 00. Reformatów w Krakowie na zebranie, na którem uchwalili główne zasady dla mającej się utworzyć Rady Głównej i wybrali komisję statutową i przedstawicieli 4 rodzin franciszkańskich celem opracowania statutu Rady Gł. Tercjarskiej. Komisja statutowa na posiedzeniu w d. 6 lutego b. r. opracowała najpierw zarys statutu, który przesłała wszystkim Prowincjałom, a po otrzymaniu od nich uwag i życzeń, zebrała się powtórnie w dniu 27 kwietnia b. r. i wykończyła szczegółowy "statut Rady Głównej Braci i Sióstr III Zakonu św. O. Franciszka w Polsce". Zarazem uchwaliła też, program I Walnego Zebrania, celem uchwalenia tego statutu i wyboru Wydziału.

Pierwsze Walne Zebranie Rady Głównej odbędzie się w Krakowie w d. 3 sierpnia b. r. Na to walne zebranie, każdy z Najprzew. Ks. Biskupów, każda Kongregacja Tercjarską w Polsce, kanonicznie założona, ma prawo przysłać dwóch delegatów, t. j. jednego Brata i jedną Siostrę; jako delegata mogą kongregacje wybrać swego O. Dyrektora.

Delegaci wszyscy zechcą się zjechać do Krakowa już na dzień 2 sierpnia b. r., t. j. w, dzień Matki B. Anielskiej; wieczorem tego dnia o godz. 8, nastąpi wzajemne zaznajomienie się przybyłych i miejscowych, na krużgankach klasztoru 00. Franciszkanów. Dnia 3 sierpnia b. r. o godz. 8 rano w kościele 00. Franciszkanów odprawi się uroczyste nabożeństwo z kazaniem, odnowieniem profesji i wspólną Komunją św. O godz. 10 przed południem na krużgankach tegoż klasztoru rozpoczną się obrady walnego zebrania, t. j. uchwalenie statutu Rady Głównej, wybór Wydziału i t. d., a po południu, o ile będzie potrzeba, ciąg dalszy obrad. Wieczorem uroczyste nabożeństwo zakończy to I Walne Zebranie.

Delegaci kongregacji tercjarskich winni przynieść ze sobą, jako legitymację potwierdzenie swego wyboru, zaopatrzone podpisem i pieczęcią O. Dyrektora.

Ponieważ dla przyjezdnych trzeba będzie przygotować kwatery na mieszkanie, dlatego konieczną jest rzeczą, aby mający przybyć P. T. Delegaci zgłosili naprzód swój przyjazd najpóźniej do dnia 15 lipca b. r. pod adresem: O. Hilary Jarosiewicz, sekretarz, Kraków, Reformacka 4.

W Krakowie, dnia 28 kwietnia 1922 r.

fr. Hilary Jarosiewicz, sekretarz.
O. Zygmunt Janicki, w imieniu wszystkich Prowincjałów franciszkańskich.