Dział Milicyjny

SPRAWOZDANIE
z Nadzwyczajnego II Walnego Zgromadzenia M. I. Koła mężczyzn w Krakowie, odbytego d. 16 maja 1923 r. w Sali Włoskiej o g. 6 wiecz.

Porządek obrad:

1) Odczytanie protokułu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

2) Sprawozdanie z czynności Wydziału,

3) Podwyższenie wkładek miesięcznych członków.

4) Wnioski i interpelacje.

Wydział, wybrany na Walnem Zgromadzeniu d. 4. IX. 1922 r., ukonstytułował się dnia 8. IX. 1922. Od tego dnia do 30 kwietnia b. r., t. j. w ciągu 7 miesięcy, odbył on 22 posiedzeń, w tem 5 miesięcznych zebrań innych członków M. I.

Brak lokalu ogrzanego nie pozwalał w zimowych miesiącach na częstsze zebrania i na liczniejsze przystępywanie nowych członków.

Wkładki miesięczne, wynoszące w myśl statutu 200 Mkp., powiększali członkowie dobrowolnemi datkami.

Ze Stowarzyszenia wysłano 62 pisma, w tem jedno do Ministerstwa Wyznań i Oświaty o udzielenie subwencji dla czytelni, drugie do Ministerstwa Skarbu o zwolnienie M. I. od opłaty stemplowej na podania i załączniki. Pierwsze Ministerstwo dotąd nie dało odpowiedzi, drugie załatwiło podanie przychylnie.

Dla bezpłatnej, publicznej czytelni M. I. uzyskano bezpłatnie lub opłatnie następujące pisma:

1) "Rycerz Niepokalanej" - Grodno.

2) "Posłaniec Matki Boskiej Salatyńskiej" - Dembowiec.

3) "Pod znakiem Marji" - Zakopane.

4) "Chorągiew Marji" - Podgórze, Kraków.

5) "Dzwonek III Zakonu Św. Franciszka" - Lwów.

6) "Chleb św. Antoniego" - Poznań.

7) "Posłaniec Św. Antoniego z Padwy" - Lwów.

8) "Rodzina Seraficka" - Warszawa.

9) "Głos Eucharystyczny" - Lwów.

10) "Przewodnik katolicki" - Poznań.

11) "Echo z Afryki" -- Kraków.

12) "Rozwój" - Warszawa.

13) "Ojczyzna" - Kielce.

14) "Nowe życie" - Grodno.

15) "Gwiazda Polski" - Warszawa.

16) "Gwiazdka Cieszyńska" - Cieszyn.

17) "Tygodnik Bialsko-Bielski" - Biała.

18) "Przyjaciel Młodzieży" - Poznań.

19) "Drużyna" - Warszawa.

20) "Samokształcenie" - Warszawa.

21) "Młody Robotnik" - Warszawa.

22) "Związkowiec Chrześcijański" - Warszawa.

23) "Głos Inwalidy" - Warszawa.

24) "Głos Narodu" - Kraków.

25) "Lud Katolicki" - Kraków.

26) "Słowo Kujawskie" - Włocławek. "27) "Słowo Pomorskie" - Toruń.

28) "Kurjer Warszawski" - Warszawa.

29) "Tygodnik Polski" - Charbin (Chiny).

Prócz tych do dnia dzisiejszego nadsyłanych czasopism otrzymywano także:

31) "Gazeta dla kobiet" - Poznań.

32) "Młodzież Polska" - Kraków.

33) "Głos Dziewcząt Polskich" - Poznań.

34) "Głos Młodzieży" - Kielce.

35) "Hutnik, Górnik i Saliniarz" - Kraków.

36) "Kwartalnik Chyrowski" - Chyro w.

37) "Przegląd judaistyczny" - Poznań.

38) "Kurjer Powszechny" - Lwów.

39) "Głos Lubelski" - Lublin.

40) "Wieniec i Pszczółka" - Kraków.

Inne wydawnictwa, jak "Misje Katolickie", "Przegląd" Powszechny", "Głosy Katolickie" i t. d. dostarczali czytelni członkowie M.I. W czasie strajku drukarzy w Krakowie było w czytelni ponad 50 czasopism. Czytelnia otwartą była od 8 paźdz. 1922 r. do końca kwietnia b. r. to "jest przez 137 dni po 2 godz. dziennie. Dyżury pełnili członkowie M. I. Liczba czytających wynosiła w tym czasie około 1254 osób czyli przeciętnie dziennie 9 osób. Największa ilość dziennie była 25, a najmniejsza 4 osoby.