Dokończenie Błogosławieństw Arcypasterzy
Drukuj

Z mocnem wzruszeniem i głęboką wdzięcznością podawaliśmy we wszystkich numerach "Rycerza Niepokalanej" od grudnia ub. roku począwszy Błogosławieństwa Arcypasterzy naszych tak łaskawie miesięcznikowi temu z okazji pięciolecia nadsyłane: z podobnem wzruszeniem i wdzięcznością odczytywały je te dziesiątki tysięcy czcicieli Niepokalanej, do których rąk pismo to dochodzi. I czuliśmy wszyscy, że te ze serc ojcowskich płynące Błogosławieństwa istotnie na nas się przelewały.

Teraz, pod koniec serdecznego wieńca Błogosławieństw - przedewszystkiem poczuwamy się do obowiązku złożenia najpokorniejszej a szczerej podzięki tyle życzliwym Arcypasterzom. I obiecujemy często przedkładać Niepokalanej Pośredniczce wszelkich Chrystusowych łask potrzeby i sprawy Najdostojniejszych Biskupów naszych, by ich pasterskie trudy zawsze błogosławione owoce dla Kościoła i Narodu rodziły.

Czytelnikom zaś naszym również gorąco kładziemy na serce obowiązek wdzięcznej modlitwy, przedewszystkiem już nie wiemy jak mocno mamy im przypominać, by i sami wiernie trwali przy prawowiernych Pasterzach Chrystusowego Kościoła i bliźnich przed wilkami w owczej skórze przestrzegali. Albowiem gdzie są biskupi, tam jest Ojciec św., a gdzie Ojciec św. tam niezwruszona Opoka, na której z Woli i postanowienia Chystusa Pana cały Kościół bezpiecznie się opiera.

WYD.

Błogosławię ze serca zbożnemu dziełu i pięknej pracy,

16. I. 1927 r.

Arcybiskup Teorforowicz


Łuck, dn. 6 lutego 1927 r.

BISKUP ŁUCKI

I. dz. 4830

Do

Przewielebnego Redaktora "Rycerza Niepokalanej"

w GRODNIE.

Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej" - niezawodnie wyda pożądane owoce, umacniając wiarę i moralność chrześcijańską w społeczeństwie przez ożywienie czci Najświętszej Marji Panny. Opieka Jej nad narodem polskim stwierdzoną została niezliczonemi cudami. Któż z katolików Polaków kiedykolwiek zapomni o niedawnym triumfie wojsk polskich nad grożącą Ojczyźnie nawałą wojsk bolszewickich w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Panny? Kraj nasz posiada we wszystkich częściach swoich cudowne obrazy Matki Boskiej. Na Wołyniu szczególniej liczne są świątynie z temi skarbami. Wszakże i w dalekim Lourdes, gdzie objawiła się przed laty Niepokalanie Poczęta, pobożność narodu polskiego zaznaczyła się w sposób wybitny. Toteż pamięć o Polsce tam panuje ustawicznie. We wszystkich publicznymi modłach wzywani są wierni do modlitwy za Polskę. Z imieniem Niepokalanej, z imieniem Bogarodzicy-Dziewicy związane są losy naszego narodu, - niewątpliwie dla jego prawdziwego dobra.

Niech to nabożeństwo do Marji kwitnie, - niech wydawnictwo "Rycerz Niepokalanej", jak największe w tym zakresie wyda plony.

W tym duchu Redakcji oraz wszystkim jej pracownikom z całego serca błogosławię i proszę Boga o udzielenie im łaski wytrwania oraz jak-najobfitszych zasług.

Szelążek

BISKUP ŁUCKI.

Ks. J. Szych

Kanclerz Kurji Biskupiej.