Cały rok 1929 rokiem nadzwyczajnego Jubileuszu.
Drukuj

Dnia 11 stycznia b. r. ogłoszona została t. zw. "Konstytucja Apostolska" Ojca św. Piusa XI zwiastująca całemu katolickiemu światu, że cały rok 1929, jako pięćdziesiąty rok kapłaństwa Ojca świętego, jest rokiem powszechnego, nadzwyczajnego Jubileuszu. Wszyscy wierni mają możność zyskania odpustu zupełnego. Wolą Ojca św. jest przyczynić się w ten sposób do wzrostu Wiary św. katolickiej i do poprawy obyczajów i uświęcenia życia tak duchowieństwa jak i wiernych.

W bulli tej załącza Ojciec św. wyrazy swej radości z powodu życzeń, jakie z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa otrzymał ze wszystkich stron świata i pragnie gorąco, by

Pius XI, papież, zwiedza bibliotekę watykańską
Ojciec św. zwiedza nowourządzoną bibliotekę watykańską.

Wszystkie ukochane dzieci Kościoła stały się uczestnikami tych dóbr i radości duchowych, których rozdzielanie jest jemu tylko zastrzeżone. Wobec tego Papież oznacza bieżący rok aż do ostatniego dnia miesiąca grudnia jako nadzwyczajny rok jubileuszowy i ufa, że wszyscy wierni skorzystają z łask tego Jubileuszu. Uroczystość złotych godów kapłańskich ma pomóc wszystkim kapłanom do podniesienia życia na wskazane przez Boga wyżyny ich świętego posłannictwa, a wiernym przybliżyć upragnione Królestwo Chrystusowe z pokojem Chrystusowym. Rzymianie i pielgrzymi, przybywający do Rzymu, mogą uzyskać zupełny odpust jubileuszowy pod warunkiem dwukrotnej obecności w bazylikach watykańskich, na Lateranie i Santa Maria Magiore, i modlitwy za nawrócenie grzeszników, na intencję usunięcia błędów i schizmy oraz na intencję pokoju i zgody między narodami i władcami, by w ten sposób łatwiejszem stało się osiągnięcie wywyższenia, pomyślności i wolności Kościoła katolickiego i jego najwyższego Zwierzchnika. Przepisane są następnie dwa dni postu, spowiedź i Komunja św. oraz jałmużna w miarę możności na jakiś cel pobożny, a zwłaszcza na rozpowszechnienie Wiary św.

Wierni poza Rzymem, chcąc uzyskać odpust, winni dwukrotnie odwiedzić trzy kościoły albo kaplice publiczne, wskazane przez odnośnego biskupa. Gdzie niema tylu kościołów, można trzy razy modlić się w dwu kościołach, lub sześć razy w jednym i tym samym kościele, zachowując inne warunki przepisane dla Rzymu. Osoby, uczestniczące w procesjach z proboszczem lub innym księdzem, mogą zmniejszyć liczbę odwiedzin kościołów wzgl. kościoła. W razie poważnych przeszkód władza duchowna może zastąpić te przepisy przez inne równoznaczne.

Podczas ostatniego noworocznego przyjęcia szlachty rzymskiej Ojciec św. nazwał swój jubileusz "świętem o charakterze serdecznie rodzinnem". Z tem samem uczuciem ojcowsko - rodzinnem Papież chciałby widzieć możliwie najwięcej pielgrzymów w czasie tego Roku Świętego, któremu wprawdzie będzie brakowało wielkich ceremonji innych lat jubileuszowych, jak otwarcie i zamknięcie świętych wrót w głównej bazylice, ale który będzie miał za to inne uroczystości, jak beatyfikacje na wiosnę i na jesieni. Beatyfikacja Don Bosco, założyciela Zgromadzenia Ks. Ks. Salezjanów, stanie się powodem najliczniejszych w tym roku pielgrzymek do Rzymu.