Błogosławieństwo Ojca Świętego dla "Rycerza Niepokalanej"
Drukuj

Nadspodziewanie cenny i miły podarek dozwala nam Niepokalana złożyć Kochanym Czytelnikom "Rycerza" na ten pierwszy po pięcioleciu Nowy Rok.

Ślemy Wam Błogosławieństwo Ojca Świętego!

Redaktorowi, Współpracownikom i Wam Czytelnicy, Ojciec Święty łaskawie błogosławi. I żywi nadzieję, że będzie to dla nas i dla Was zadatkiem obfitych darów Bożych.

Ufajmy, że słowa Najwyższego Pasterza się spełnią!

A równocześnie, z wdzięczności dla dobrego serca Ojca Świętego, który na tak nikłą cząstkę Owczarni swej, koło "Rycerza Niepokalanej" skupioną, spojrzeć miłościwie raczył, zanośmy gorące ku Niebu modły, by wielka Owczarnia Chrystusowa Pasterzowi Najwyższemu, Zastępcy Chrystusa na ziemi, wierności niezłomnej dochowywała - i wciąż rosła i rosła!...

A "Rycerz Niepokalanej" - to ubłogosławione przez Ojca Świętego dziecię! - by wśród tej Chrystusowej Owczarni miłość i ufność ku Niepokalanej rozlewał i utwierdzał.
I szerzej,, szerzej jeszcze. Bo Chrystusa Królowanie ma dotrzeć wszędzie!...


Dal Vaticano.
die 20 Novembris 1926

DI SUA SANTITA
57942.

Rev-me Pater.

Ephemeris, cui titulus "Miles Immaculatae", quam quinque ante annos eo consilio conditisti, ut Polonorum gens Deiparam sine labe Conceptam maiore in dies religione coleret, hoc tuum laudabile sane propositum feliciter est assecuta. In praesens enim - uti affirmas - quadraginta fere millia eiusdem ephemeridis exemplariorum typis exscribuntur ac vulgantur.

Quamobrem Augustus Pontifex solertiam industriamque tuam in rem tantae utilitatis collatam dilaudans, tum tibi tum ephemeridis cooperatoribus atque lectoribus Apostolicam Benedictionem, in coelestium donorum auspicium, amantissime impertit.

Haec tibi libenter referens, sensus existimationis meae erga te profiteor meque confirmo

Tibi Addictissimum
P. C. Gasparri

Rev.
PATRI MAXIMILIANO KOLBE O. F. M. C.


SEKRETARJAT STANU
JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI
57942.

Z watykanu
d. 20 listopada 1926.

Czcigodny Ojcze!

Czasopismo pod tytułem "Rycerz Niepokalanej", któreś przed pięcioma laty założył, aby naród Polski do coraz większej czci Niepokalanie Poczętej Bogarodzicy ustawicznie pobudzać, istotnie osiągnęło szczęśliwie ten przez ciebie naznaczony cel. Obecnie bowiem, jak twierdzisz, prawie 40.000 egzemplarzy tego pisma drukuje się i rozpowszechnia.

Przeto szczęśliwie panujący Ojciec św. pochwalając zabiegi twoje i pracę wlewaną w sprawę tak bardzo pożyteczną, udziela z miłością tak tobie jak i współpracownikom pisma i czytelnikom Apostolskiego Błogosławieństwa, jako zadatku niebieskich darów.

Chętnie ci o tem donosząc, z szacunkiem dla ciebie pozostaję

Oddany ci
P. Kard. Gasparri

Wielebnemu
OJCU MAKSYMILIANOWI KOLBE, franciszkaninowi.