W sprawie przyjęcia do Małego Seminarjum Misyjnego (Internatu) w Niepokalanowie
Drukuj

Uczniowie pobożni, pracowici i zdrowi, pragnący poświacie się służbie bożej pod czuła opieką Niepokalanej w Zakonie franciszkańskim, którzy teraz kończą 7 oddział (7 kl.) szkoły powszechnej lub III kl. gimnazjum a nie przekroczyli 16 lat życia, mogą się zgłosić do naszego Małego Seminarjum Misyjnego.

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty: 1) prośbę o przyjęcie, z podaniem pobudek, dla których pragniesz wstąpić do Internatu; 2) metrykę Chrztu św.; 3) świadectwo moralności od księdza prefekta; 4) świadectwo zdrowia od lekarza (z ostatnich dni, a nie z przed kilku miesięcy); 5) ostatnie świadectwo szkolne; 6) własnoręcznie i samodzielnie skreślony dotychczasowy przebieg życia. Kto może, niech załączy swoją fotografje.

Zgłoszenie, w którem braknie któregoś z wymienionych papierów, nie będzie uwzględnione. Zgłoszenia nadsyłać należy pod adresem: O. Rektor Małego Sem. Mis. w Niepokalanowie, p. Teresin Soch. (Wr.), najpóźniej do 31 lipca. Późniejsze nie będą brane pod uwagę.

Po wysłaniu papierów czekać na odpowiedź około połowy lipca, Przyjęci otrzymają wówczas druczek z informacjami co do wyprawy, czasu przyjazdu i t. p. Na odpowiedź względnie zwrot papierów należy załączyć znaczek na list polecony.

UWAGA. Uczniowie po wyższych klasach gimnazjalnych niech przeczytają odezwę N. O. Prowincjała, zamieszczoną na 146 stronie tego numeru.

Dla Panów Profesorów.

Panowie Profesorowie, niczem nie związani na świecie, a pragnący pracować w zaciszu klasztornem nad nasza młodzieżą, znajdą pole do wdzięcznej pracy pedagogicznej. W przyszłym roku szkolnym będą klasy: IV, V, VI, VII gimn. typu hum. Potrzebny jest profesor do języka angielskiego a także i innych przedmiotów (języki: niemiecki i francuski).

Zgłoszenia kierować do O. Rektora M. Seminarjum Misyjnego w Niepokalanowie, p. Teresin Soch (Wr.).