Rycerz Niepokalanej - Listopad 1947
RN 11/1947
253 Nasza broń
Rycerz Niepokalanej

Dużo jest zła i grzechu na świecie. W pewnych epokach zdaje się, że zło bierze górę nad dobrem. Przegra jednak haniebnie.

255 Ucieczka św. Stanisława
Jan Dobraczyński

Walcząc o czystość, nie umiera się bezpłodnie. Tam bowiem, gdzie umiera człowiek o tak wielki sprawę, tam rodzi się święty, zaś udział świętego w walce decyduje o zwycięstwie.

257 Kult N[ajśiętszej] M[aryi] Panny w czasie wojny
Eugeniusz Paukszta

Maryja Panna specjalną miłością darzy naród polski. Cierpi z nim razem i stara się ulżyć jego cierpieniom. I naród polski nie może Jej nigdy zawieść. Musi zawsze godzien być szlachetnego imienia swojej Królowej.

259 Na krawędzi wieczności
Wanda Łakowiczówna
260 Dzień święty święcić
Z. Jakimiak

Jest rzeczą zastanawiającą, jak bardzo ludzie obojętni wobec Boga są sprzeczni sami z sobą w myśleniu i postępowaniu. Za przykład mogłaby posłużyć każda dziedzina. Rozpatrzmy choćby przykład pracy.

262 Teraz czas czynu

Ponad 300. tys. wiernych zgromadziło się na placu przed bazyliką św. Piotra z okazji 25-lecia "Związku Mężów Akcji Katolickiej". Ojciec Święty wezwał mężczyzn do podjęcia czynu w obronie wiary przeciw nieprzyjaciołom Boga.

262 Apel Ojca Św[iętego] do dziewcząt

W początkach września odbył się w Rzymie Zjazd Międzynarodowej Federacji Katolickiej Młodzieży Żeńskiej, w którym wzięły udział delegatki z 40 krajów.

263 Walka z alkoholizmem
Ks. Antoni Cząstka

Z sejmowej dyskusji nad państwowym preliminarzem budżetowym dowiedzieliśmy się, że rząd nasz spodziewa się w najbliższym roku mieć czystego dochodu z samego monopolu spirytusowego 26 i pół miliarda złotych!

264 Prawdziwy przyjaciel
Szczepan Gogut

Nazywał się Stanisław Miszczuk, rzemieślnik z zawodu. Był moim kolegą szkolnym z lat 1918-1921.

265 Naciskać hamulce moralne!

Kiedy narody znękane długoletnią zawieruchą wojenną odbudowują zniszczone miasta i wsie, bardzo mało mówi się i robi dla moralnej odbudowy dusz ludzkich.

272 Jak odzyskano wolność religijną

O prawa swe upomniał się sam lud, tworząc ruch synarchistyczny.

273 Podtrzymuj ideały w społeczeństwie

Powiadają, że "mężczyźni ustanawiają prawa, kobiety zaś obyczaje..." Rozkwit cywilizacji dokonał się przez kobiety. Za czasów jeszcze pogańskich obyczaje łagodniały tam, gdzie kobieta potrafiła swój wpływ narzucić.

276 Choroby sekretne
Dr Tadeusz Kunicki
277 Życie religijne w Szwecji
Leszek Szar-Mierkowski

Trudno zdać sobie sprawę, na jakie niebezpieczeństwo narażony jest katolik w kraju protestanckim. W Szwecji niebezpieczeństwo to dla katolika polskiego jest groźniejsze niż gdzie indziej, gdyż niewielka liczba naszych rodaków rozsiana jest pojedynczo lub w niewielkich grupach po całym terenie państwa.