Kronika
Drukuj

12 lipca w katedrze wawelskiej w obecności Ks. Kard. Adama Sapiehy, Ks. Arcybiskupa Godlewskiego, Ks. Biskupa Rosponda, członków Kapituły Metropolitalnej, wicepostulatora O. Wojciecha Zmarza, prowincjała OO. Franciszkanów, i historyków odbyło się otwarcie sarkofagu królowej Jadwigi. Pracami kierowali prof. U. J. Jan Olbrycht i dr Marian Kusiak. W trzecim dniu badań po podpisaniu protokółów zwłoki królowej, opieczętowane w podwójnej trumnie, złożono w sarkofagu Madeyskiego w bocznej południowej nawie katedry.

Świat potrzebuje duchowej transfuzji krwi - powiedział Papież w przemówieniu wygłoszonym z okazji przyjęcia dra Pedro Troncoso Sanchez, nowego posła Republiki Dominikańskiej przy Stolicy Św. - Wielka część ludzkości nie zna dotąd światła prawdy chrześcijańskiej a oprócz tego pewne odcinki chrześcijaństwa wykazują początkowe objawy anemii religijnej i moralnej; u innych jest ona prawie rozwinięta. Na tę chorobę nie widzimy innego środka za wyjątkiem duchowej transfuzji krwi o najbardziej niezwykłych proporcjach. Dawcą duchowej krwi dla świata jest nie kto inny jak tylko sam Chrystus - stwierdził Ojciec Św[ięty], przypominając wyrażenie św. Tomasza z Akwinu, że jedna kropla Krwi Zbawiciela może zbawić świat od wszelkiego zła. Papież wyraził nadzieję, że nadchodzący Rok Święty może być narzędziem zbliżenia ludzi do Chrystusa.

Ojciec Św[ięty] przemawiając do 40 tys. członkiń włoskiej Akcji Katolickiej z okazji 40 rocznicy założenia tej organizacji zaznaczył, że obowiązkiem ich jest: 1. w szczególności przyczyniać się do rozwoju szkół gospodarstwa domowego i wszelkich dzieł mających na celu przygotowanie młodzieży do małżeństwa; 2. wzmacniać życie religijne w rodzinach; 3. brać czynny udział w moralnym i religijnym wychowaniu dzieci.

Największą demonstracją w Irlandii od czasu kongresu eucharystycznego (1932 r.) był przemarsz przez Dublin 80 tys. członków Stowarzyszenia Pionierów Zupełnej Abstynencji, którzy zebrali się w parku Croke na uroczysty obchód złotego jubileuszu tego stowarzyszenia. We Mszy św. odprawione dla dzieci w parku Dalymount uczestniczyło 10 tys. członków młodzieżowej sekcji Pionierów. Abstynenckie Stowarzyszenie Pionierów Serca Jezusowego liczy w Irlandii pół miliona członków działa na terenie 1500 parafii. Irlandię pod tym względem naśladuje Kanada gdzie Katolickie Stowarzyszenie Abstynentów liczy 65 tys. członków i wydaje czasopismo o nakładzie 200 tys. egz.

W Nancy odbył się Francuski Narodowy Kongres Eucharystyczny, który okazałością swą przewyższył wszystkie kongresy poprzednie i był dowodem budzenia się ducha religijnego w tym kraju. W kongresie uczestniczyło ponad 300 tys. wiernych. Na "dzień dzieci" spodziewano się przybycia 70 tys. chłopców i dziewcząt, gdy tymczasem przybyło aż 140 tys. Niezwykłą owację zgotowano legatowi papieskiemu, kardynałowi Tisserand’owi, urodzonemu w Nancy. W 1914 r. bronił on jako żołnierz swego rodzinnego miasta. Oryginalny charakter miało składanie darów dla misji i zniszczonych wojną obszarów. W czasie ofertorium uroczystej Mszy św. 53 delegacje w regionalnych strojach składały produkty swoich okolic. Przyniesiono nawet na barkach samochód przeznaczony na misję. Podczas Mszy św. odprawionej o północy przystąpiło do Komunii św. 10 tys. osób.

IV Międzynarodowy Kongres Lekarzy Katolików rozpocznie się w Rzymie 24.9. br. Głównym tematem dyskusji będzie "Osobowość ludzka z lekarskiego punktu widzenia", W dniu 29.9 uczestnicy kongresu udadzą się do Castel Gandolfo, gdzie zostaną przyjęci przez Ojca Św[iętego].

Nawiązania normalnych stosunków dyplomatycznych z Watykanem domaga się niezależny dziennik turecki "Cumhuriyet". Obecnie w Turcji zamieszkuje około 250 tys. chrześcijan a w tej liczbie 20 tys. katolików. Wolność religijna w Turcji jest stosunkowo mała, dlatego nawiązanie stosunków miałoby dla miejscowych chrześcijan duże znaczenie. Na razie Stolicę Apostolską reprezentuje tam zamieszkały w Konstantynopolu delegat apostolski arcybp Andrzej Cassulo.

Watykańska komisja jubileuszowa dla Wystawy Sztuki Religijnej ogłosiła międzynarodowy konkurs na najpiękniejsza obraz św. Józefa. Patrona Kościoła Powszechnego. Mozaikowa kopia najlepszego obrazu zostanie umieszczona w Bazylice św. Piotra nad pierwszym ołtarzem w lewym transcepcie.

Architekt Nicolosi, prowadzący od 1940 r. prace wykopaliskowe na arenie Watykanu stwierdził w urzędowym doświadczeniu, że grób św. Piotra powinien znajdować się pod bazylika jego mienia. Odkryte tablice nagrobkowe wskazują, że dawny cyrk Nerona zamieniony później na cmentarz - na którym według wszelkiego prawdopodobieństwa pochowano zwłoki Św. Piotra - znajdował się w miejscu, na którym Konstantyn Wielki zbudował bazylikę poprzedzającą obecną. Przy bu-dowie bazyliki Konstantyna nie wykorzystano murów cyrku, lecz zrównano część zbocza wzgórza watykańskiego od strony Tybru. W ten sposób uzyskano płaszczyznę wystarczającą na wzniesienie wielkiej budowli. Taki wysiłek nie miałby celu, gdyby nie chodziło o jakiś ważny powód, jakim bez wątpienia było pragnienie uczczenia gronu św. Piotra. Znamienne jest też odkrycie, że ołtarze grobu św. Piotra były umieszczane wzdłuż tej samej linii pionowej, co dowodzi, że grób nie został dotąd przeniesiony ani naruszony. Dalsze prace zostaną podjęte po uroczystościach Roku Świętego.

W komentarzu na temat wysoce nie-etycznego sprawozdania angielskiej komisji populacyjnej arcybiskup Downey potępił środki antykoncepcyjne jako niemoralne i zakazane zarówno przez Kościół katolicki jak również i większość innych religii. Nawet wobec Trudności ekonomicznych świadome łamanie praw natury nie może być usprawiedliwione. Wskazywano już nieraz - pisze arcybiskup - że ekonomiczne trudności mogą być rozwiązane przy pomocy innych i lepszych środków.

Statystyka przyrostu ludności we Francji wykazała znaczną tendencję zwyżkową. Przed wojną liczba urodzin wynosiła niecałe 600 tys. rocznie a obecnie osiągnęła już 850 tysięcy. Ponieważ również zmniejszyła się liczba zgonów - ogółem przybyło we Francji w ciągu ostatnich 3 lat ponad milion mieszkańców. Ostatnie badania naukowe wykazały, że Francja jest zdolna wyżywić 90 milionów ludzi. Obecnie Francję zamieszkuje tylko 40 milionów.

W Belgii istnieje stowarzyszenie rodzin wielodzietnych, mające swoje oddziały w całym kraju. Na zjeździe w Heist członkowie stowarzyszenia uchwalili rezolucję, w której dziękują rządowi za korzystne dla rodzin wielodzietnych decyzje parlamentu. 10 tys. członków wysłuchało Mszy Św. dziękczynnej. 350 specjalnych miejsc zarezerwowano dla członków z Zachodniej Flandrii posiadających po 10 i więcej dzieci

Centralny Sekretariat Sodalicji Mariańskiej złożył Ojcu Św[iętemu] dar w postaci 20 pamiątkowych tomów. Ponad 5000 pergaminowych kart artystycznie ozdobionych ilustruje działalność i osiągnięcia poszczególnych placówek tej organizacji.

W Londynie odbyły się obrady katolickich ekspertów filmowych, zrzeszonych przy Międzynarodowym Biurze Katolickiego Filmu. Tematem obrad było zastosowanie najlepszych metod współpracy ze świeckimi przedsiębiorstwami filmowymi.

Krzyż pątniczy przywieziony z Palestyny przez grupę Belgów, zawierający relikwie krzyża Chrystusowego, był obnoszony i czczony publicznie przez cały (miesiąc po większych miastach Anglii. W Londynie przez 4 doby dziesiątki tysięcy ludzi w postawie pełnej uszanowania, a nawet klęcząc, na placach i ulicach oddawało cześć świętym relikwiom.

Arcybiskup Quebeku, M. Roy, interwencją swoją doprowadził do zakończenia strajku robotników kopalń azbestu, trwającego 5 miesięcy. Osiągnięte obustronne porozumienie przewiduje podwyżkę płac o 10 centów na godzinę, uznanie prawa starszeństwa, przyjęcie wszystkich pracowników bez dyskryminacji oraz czterorazowe płatne urlopy w roku. W czasie trwania strajku arcybiskup, biorąc pod uwagę tę okoliczność, że strajk został wywołany z winy zarządu kopalń, zalecił zbieranie ofiar w kościołach na rzecz strajkujących, dzięki czemu robotnicy i ich rodziny mieli możność przetrwania tak ciężkiego okresu.

W kilku katolickich parafiach Londynu wprowadzono zwyczaj odprawiania nabożeństw wieczornych oraz głoszenia kazań na zewnątrz kościołów. Eksperyment ten, cieszący się już powodzeniem, ma głównie na celu ułatwienie w nawiązaniu kontaktu duchowego z nie-katolikami, którzy nieraz nie mają odwagi wejść do kościoła. Po odmówieniu różańca i kazaniu następuje błogosławieństwo Najśw. Sakramentem, na które obecnych zaprasza się do kościoła. Wprowadza się również skrzynkę zapytań. Inicjator tej innowacji, ks. Howell, przypuszcza, że wielu księży pójdzie za jego przykładem i wtedy będzie możliwe zorganizowanie grupy księży do kolejnego głoszenia kazań przy poszczególnych kościołach.

Zgromadzenie Synów Niepokalanego Serca Maryi (oo. klaretyni) obchodziło 100-letnią rocznicę swego istnienia. Jednym z pięciu współzałożycieli zgromadzenia i pierwszym Jego przełożonym był o. Antoni Claret, późniejszy arcybiskup w Santiago de Cuba, znany katolickiemu światu jako błogosławiony Antoni Claret. Stowarzyszenie to rozwijało się nadzwyczajnie a obecnie liczy już 4000 członków i 241 domów rozsianych po całym świecie. Misjonarze szerzą przede wszystkim kult Niepokalanego Serca Maryi, poświęcają się misjom krajowym i zagranicznym, prowadzą domy rekolekcyjne dla wszystkich warstw społecznych oraz kolegia, seminaria i szkoły. Oddają się również duszpasterstwu parafialnemu, prasie i innym rodzajom pracy apostolskiej.

żona anglikańskiego biskupa Szanghaju, P. Roberts, przeszła na łono Kościoła katolickiego. Syn, który poszedł za przykładem matki, został trapistą. Oba nawrócenia były następstwem dłuższego studiowania wiary katolickiej. Niedawno przeszedł również na Katolicyzm angielski generał Sheperd.

Biskupi katoliccy w Anglii wydali oświadczenie stwierdzające, iż władze rządowe nie przestrzegają zobowiązań przewidzianych w ustawie o szkolnictwie z roku 1944 przy udzieleniu zasiłków dla szkół katolickich. Biskupi domagają się, aby szkoły katolickie mogły korzystać z zasiłków państwowych w tej samej proporcji co szkoły anglikańskie, gdyż świadczenia podatkowe na rzecz państwa tak anglikanie jak i katolicy płacą jednakowe. Obecne zasiłki dla szkół katolickich nie pokrywają nawet 1/7 właściwych kosztów. Biskupi określają ten stan rzeczy jako niegodny wyzysk katolików angielskich.

Rząd francuski odznaczył orderem "Legii Honorowej" generalnego przełożonego Braci Szkolnych za zasługi zgromadzenia położone na polu oświatowym. Premier Schuman, który w obecności nuncjusza Apostolskiego i wielu członków korpusu dyplomatycznego osobiście dokonał dekoracji, zaznaczył że rząd czuje się szczęśliwy, iż wyróżniając przedstawiciela całego zgromadzenia, może dać wyraz swej wdzięczności za niestrudzoną pracę 14 tysięcy Braci uczących 398 tys. dzieci w 67 krajach.

W klasztorze Nawiedzenia w Sewilli zmarła Matka Boria - w świecie hrabina de Aldama. Ceremonii jej obłóczyn, która odbyła się w 1928 r., dokonał jej mąż, będący już wówczas jezuitą, a kazanie przy tej okoliczności wygłosił ich syn - również jezuita. Pozostali dwaj synowie też są kapłanami w zakonie OO. Jezuitów, a dwie córki wstąpiły do kongregacji Niewolnic Najświętszego Serca Jezusowego. Tak więc cała rodzina poświęciła się służbie Bożej.