Iskierki
Drukuj

Rada Ministrów uchwaliła projekt ustawy o zmianach podziału administracyjnego Państwa przewidujący zmianą nazw województw: śląskiego na katowickie, a pomorskiego na bydgoskie oraz utworzenie trzech nowych województw: koszalińskiego, zielonogórskiego i opolskiego. Powiat częstochowski i miasto Częstochowa zostaną włączone do województwa katowickiego. Do województwa olsztyńskiego zostaną włączone powiaty: nowomiejski z woj. bydgoskiego i działdowski z województwa warszawskiego. Natomiast powiaty: żniński i mogileński zostaną wyłączone z województwa poznańskiego i włączone do bydgoskiego, a powiaty: opoczyński i konecki z woj. łódzkiego do kieleckiego.

W dniu 12 czerwca w gmachu rządu Niem. Rep. Dem. w Berlinie została otwarta wystawa pod nazwą "Dziecko w Polsce".

Polsko-węgierska wymiana towarowa będzie w 1950 r. dwukrotnie większa niż w roku ubiegłym.

1.126.000 dzieci spędzi w b. wakacje letnie na koloniach, półkoloniach i obozach harcerskich. Na ten cel przeznaczono 13 miliardów zł.

W czerwcu odbył się we Wrocławiu II ogólnokrajowy zjazd astronomów, w którym wzięli udział wybitni uczeni radzieccy.

W Związku Radzieckim zakłada się olbrzymi pas leśny na przestrzeni około 600 km (Czapajewsk - Włodomirowka). Pas ten składa się z czterech rzędów drzew po 60 m szerokości każdy, biegnących w odległości 300 m jeden od drugiego.

70 pierwszych techników-górników otrzymało w br. dyplomy po ukończeniu Liceum Górniczego w Wałbrzychu.

Nowy system budowy stropów opracował inż. Bereżański z Wrocławia. Polega on na układaniu gotowych płyt stropowych, wykonanych z cegły pustakowej i cementu. System ten przyśpiesza pracę o 50 proc. i daje poważne oszczędności w materiale drzewnym.

Sejm RP uchwalił kilka nowych ustaw: ustawę o podatku gruntowym, ustawę o powszechnej elektryfikacji wsi oraz nowy kodeks rodzinny. Zasady wymiaru podatku gruntowego opierać się będą na szacunkowej klasyfikacji gruntów według normy przeciętnego przychodu z ha użytków rolnych w wysokości 20 proc. od dochodu dla gospodarstw zamożniejszych i w wysokości 2 proc. dla małorolnych i spółdzielni produkcyjnych. W myśl nowej ustawy kontrolę społeczną sprawować będą Obywatelskie Komisje Podatkowe.

Elektryfikacja wsi będzie traktowana jako akcja powszechna i obowiązkowa według wytypowanego planu. Państwo będzie pokrywać 60 proc., ogólnych kosztów, zaś pozostałe 40 proc. pokrywać będą chłopi w 6 półrocznych ratach. Według nowego kodeksu rodzinnego dziecko nieślubne zostało zrównane w prawach z dzieckiem ślubnym oraz małżonkowie mają udział w połowie zdobytego majątku przez którąkolwiek ze stron.

7.000 nowych nauczycieli, tegorocznych absolwentów liceów pedagogicznych, zasili kadry nauczycielskie w nadchodzącym roku szkolnym.