Do P.T. prenumeratorów "Rycerza Niepokalanej"
Drukuj

[okładka, s. II]Uprzejmie zawiadamiamy, iż począwszy od dnia 1 lipca 1952 r., (dokładniej: od nr. "Rycerza Niepokalanej" na miesiąc lipiec 1952 r.) zamówienia Czytelników i nowych Prenumeratorów na dalszą prenumeratę naszego miesięcznika należy kierować z jednoczesnym uiszczeniem wpłaty pod adresem: "Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu "RUCH" Centralna Ekspedycja, Warszawa, ul. Srebrna 12". Wszyscy, którzy pragną nadal otrzymywać bez przerwy miesięcznik "Rycerz Niepokalanej", a dotąd nie odnowili prenumeraty, winni najpóźniej do dnia 20 czerwca 1952 r. opłacić prenumeratę z góry na miesiąc lipiec. Dalsza prenumerata musi być opłacana najdalej do 15 poprzedniego miesiąca. Jeżeli zatem kto chce np. otrzymać za październik winien opłacić do 15 września włącznie. Opłacać prenumeratę należy: za kwartał - 2,70 zł, za półrocze - 5,40 zł. Bez uiszczenia opłaty z góry P.P.K. "RUCH" nie będzie wysyłał "Rycerza Niepokalanej".

Wpłaty na prenumeratę należy dokonywać tylko na konto P.K.O. Nr 1-25197/110 - Centralna Ekspedycja P.P.K. "RUCH", Warszawa, ul. Srebrna 12, lub za pomocą przekazu pocztowego pod tym samym adresem. Na odwrotnej stronie czeku lub przekazu należy koniecznie wpisać tytuł miesięcznika "Rycerz Niepokalanej", ilość egzemplarzy i jakiego okresu dotyczy zamówienie i wpłata.

Regulując prenumeratę "Rycerza Niepokalanej" nie należy z nią łączyć innych wpłat. Wszelkie zamówienia na "Rycerza Niepokalanej" oraz reklamacje należy kierować na adres: P.P.K. "RUCH", Warszawa, ul. Srebrna 12. Wszystkie zaś zaległe wpłaty za "Rycerza Niepokalanej" do numeru czerwcowego 1952 r. włącznie należy przekazywać jak dotychczas - na konto P.K.O. Warszawa 1-220/113, Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej", Niepokalanów.

Uwaga:

Księża Proboszczowie, Urzędy Parafialne i Klasztory, które dotychczas otrzymywały "Rycerza Niepokalanej" hurtowo mogą go nadal otrzymywać. Prosimy tylko zastosować się do sposobu i terminów wpłat obowiązujących dla poszczególnych odbiorców. Przy wpłacaniu do "RUCHU" należnej kwoty trzeba potrącić 20% przysługującego rabatu. Przykład: Za 10 egzemplarzy po 90 gr wypada 9 zł. Z tego 20% rabatu wypada 1,80 zł., zatem do P.P.K. "RUCH" należy wpłacić - 7,20 zł.

Administracja "Rycerza Niepokalanej"
OO. Franciszkanie, Niepokalanów
p. TERESIN k. Sochaczewa, Wr.