Dekret w sprawie Koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej
Drukuj

J. E. ks. Arcybiskup-Metropolita Wileński otrzymał z Rzymu dekret treści następującej:

Jaśnie Wielmożny i Najprzewielebniejszy ks. Romuald Jałbrzykowski, Arcybiskup Wileński, Najprzewielebniejszy ks. Kazimierz-Mikołaj Michałkiewicz, Biskup Tiatyrski, Sufragan Wileński i Kapituła Bazyliki Metropolitalnej, oraz duchowieństwo świeckie i zakonne, tudzież wierni miasta arcybiskupiego i archidiecezji Wileńskiej przedłożyli Ojcu św. Papieżowi Piusowi XI najpokorniej co następuje:

"Od najdawniejszych czasów w mieście Wilnie, W kaplicy nad prastarą bramą, która się zowie pospolicie Ostrą Bramą czczony jest ze szczególną pobożnością obraz Najświętszej,

Panny Marji, pod wezwaniem Matki Miłosierdzia przez mieszkańców miasta i kraju oraz przez obcych. Do tego obrazu jaśniejącego ustawicznie cudami i łaskami Bożemi uciekali się i uciekają wierni dla uproszenia pomocy W potrzebach zarówno prywatnych jak publicznych, doznając wstawiennictwa i przemożnej opieki najłaskawszej Matki, o czem świadczą i potwierdzają jasno i wyraźnie dawne i współczesne dokumenty. Ta zaś pobożność, cześć i ufność wiernych synów ku najukochańszej Matce Miłosierdzia wzrosła i spotęgowała się jeszcze bardziej, odkąd za łaskawem zezwoleniem Aposlolskiem zostało udzielone Archidiecezji Wileńskiej Officjum i Msza św. o Najświętszej Marji Pannie Matce Miłosierdzia w Ostrej Bramie - szczególniejszego zaś blasku ku czci Boga-Rodzicy Dziewicy W wyżej wymienionej kaplicy dodała ta szczęśliwa okoliczność, że w roku 1920, ówczesny Nuncjusz Apostolski w Polsce, obecnie zaś szczęśliwie panujący Papież Pius XI odwiedzał tę kaplicę i z wielką pobożnością tam Mszę Św. odprawił. Wilnianie Polacy o tem pamiętać będą z umysłem i sercem, pełnem radości i wdzięczności."

Na podstawie tego wyżej wymienieni zwrócili się do Ojca Świętego Papieża Piusa XI z pokorną prośbą, by wolno było na mocy zezwolenia Stolicy Apostolskiej ukoronować drogocennym wieńcem wyżej wymieniony obraz pod wezwaniem Matki Miłosierdzia, słynący z wielu łask i cudów w Ostrej Bramie, czczony obraz przenajdostojniejszej Matki, Patronki przedniejszej miasta Wilna, Polski Królowej, wiary zaś katolickiej najmożniejszej Opiekunki. Jego Świątobliwość, przyjmując najłaskawiej prośbę, zreferowaną przez niżej podpisanego Kardynała Prefekta Świętej Kongregacji i Obrzędów, ze względu również na swoje szczególniejsze nabożeństwo i cześć dla wymienionego obrazu Najświętszej Marji Panny, Matki Miłosierdzia, zezwolić raczył, aby w jego imieniu i powagą Stolicy Apostolskiej mielce czczony obraz Najświętszej Marji Panny Matki Miłosierdzia, został ozdobiony drogocenną Koroną przez Jaśnie Wielmożnego Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Wileńskiego, lub za jego zgodą przez innego biskupa lub innego dostojnika Kościoła. Przytem ma być zachowany obrzęd potwierdzony przez Świętą Kongregację Obrzędów dla koronacji obrazów Najświętszej Marji Panny, bez względu na jakiekolwiek przeciwne temu zarządzenia.

Dnia 9 lutego 1927 roku.

(-) A. KARD. VICO (Bp. Portneński.

(-) ANIOŁ MARIANI, Sekretarz

Św. Kongreg. Obrz.