Cel - zdobyć cały świat
Drukuj
Cel - zdobyć cały świat

Co to znaczy oddać się całkowicie Niepokalanej, czyli jaki jest szczególny charyzmat Rycerstwa Niepokalanej.

Rycerstwo Niepokalanej (MI) jest ruchem katolickim, dlatego cel MI pokrywa się z celem Kościoła katolickiego. Powstaje zatem pytanie: Jaki jest cel Kościoła katolickiego? Cel ten wyznaczył Założyciel Kościoła, Jezus Chrystus, który powiedział: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19). Tymi słowami wyznaczył On swojemu Kościołowi cel nawracania pogan i niewierzących, przyprowadzenie ich do wiary w Niego jako Pana i Zbawiciela.

Do osiągnięcia tego celu Jezus podał uczniom środki: miłość wzajemną i jedność. "Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali" (J 13,35). "Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał" (J 17,20n).

Jedność i miłość wzajemna są zatem środkiem do tego, by świat poznał i uwierzył w Chrystusa, a przez to nawrócił się i przyjął chrzest, bo "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony" (Mk 16,16). Czyli ostatecznym celem Kościoła jest zbawienie każdego człowieka i życie wieczne w chwale Boga Ojca (w niebie). Natomiast zbawienie całego świata, czyli osiągnięcie szczęścia życia wiecznego przez wszystkie stworzenia, przyniesie Bogu chwałę jak największą. Zbawienie całego świata jest środkiem do osiągnięcia chwały Bożej - ostatecznego Bożego celu. Kościół istnieje po to, by przynieść Bogu chwałę.

Taki też jest cel MI: chwała Boża, i to nie tylko większa, ale jak największa. Ponieważ każdy człowiek, który osiąga świętość, daje Bogu chwałę największą, większej już dać nie może - on sam jest chwałą Bożą - zatem jeśli chcemy przynieść Bogu chwałę jak największą, to musimy siebie do świętości doprowadzić i każdego człowieka, i cały świat uświęcić. Dlatego w Rycerstwie staramy się o nawrócenie i uświęcenie wszystkich ludzi, a czynimy to pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Pod opieką, czyli jako narzędzia w Jej niepokalanych rękach, i za Jej pośrednictwem, czyli używając środków przez Nią podanych. Dlaczego? Ponieważ świat pogrążony w niewoli grzechu, zła, nienawiści i wyzysku, czyli w niewoli szatana - mamy poddać w "niewolę" pokoju i dobra, miłości i pojednania, czyli poddać świat Chrystusowi, by On królował w każdym sercu człowieka. Uczynimy to najlepiej jako narzędzia w rękach Niepokalanej, ponieważ Ona, będąc całkowicie wolną od grzechu, najskuteczniej i najszybciej zniszczy wszelkie zło i wszelki grzech wyrwie z każdej duszy, która Jej całkowicie się odda pod opiekę.

W spełnianiu tej misji Niepokalana chce korzystać z naszej współpracy i zaprasza nas, byśmy oddali się Jej jako narzędzia. Maryja bowiem pragnie rozszerzyć na całą ludzkość owoce odkupienia, dokonanego przez Jej Syna. Dlatego stara się pozyskać dla Chrystusa grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, a zwłaszcza nieprzyjaciół Kościoła oraz podnieść poziom naszego życia duchowego do wyżyn świętości.

Ta macierzyńska opieka i troska o każdego ucznia Chrystusa, o każdego człowieka, który jest członkiem Ciała Chrystusa, czyli Kościoła, pobudza nas do wdzięczności i czci względem Niepokalanej jako naszej Matki niebieskiej. Przykazanie "Czcij ojca i matkę swoją", odnoszące się do naszych ziemskich rodziców, o ileż bardziej powinniśmy realizować w stosunku do Ojca i Matki niebieskiej. Poza tym oddawanie czci Matce Bożej jest wysławianiem najdoskonalszego dzieła Boga, czyli przysparzaniem chwały Bogu. Tak jak podziwianie obrazu malarza jest sławieniem jego twórcy. Sama zaś Maryja jako Niepokalana jest wzorem i szczytem tej chwały, jaką stworzenie może oddać Bogu. Dlatego jeśli Jej się całkowicie oddamy, to z Nią, w Niej i przez Nią będziemy najdoskonalej uwielbiać Pana. Nie ma lepszego nabożeństwa do Niepokalanej, jak Jej się całkowite oddanie.

Jeśli zatem każdy (cały świat) będzie kroczył drogą maryjną i sławił Maryję jako najdoskonalsze dzieło Boga, to przyniesie największą chwałę Bogu, a sam przez to dostąpi zbawienia i szczęścia wiecznego.

Cały świat oddać w ręce Maryi - oto nasze zadanie i cała nasza misja do spełnienia jako rycerzy Niepokalanej.

O. Piotr Maria Lenart OFMConv
• Rycerz Niepokalanej 12/2015, s. 14-15

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.