Kronika
Drukuj

Z Rzymu

Założenie Instytutu Archeologji chrześcijańskiej w Rzymie. Urzędowy organ Kurji rzymskiej Acta Apostolicae Sedis, podaje Motu proprio Ojca św. Piusa XI w sprawie utworzenia Instytutu Archeologji chrześcijańskiej. Nauka w Instytucie będzie trwała trzy lata i obejmie takie przedmioty jak archeologja, topografja, epigrafika, historja kościelna itp. Instytut będzie się mieścił w wykupionym niedawno> z rąk rządu, klasztorze św. Antoniego na Esqwilinie. Pius XI uzupełnia w ten sposób działalność swych poprzedników. Leon XIII zreformował i podniósł studja teologiczne i filozoficzne; Pius X założył Instytut biblijny; Benedykt XV Instytut Wschodni. - Oto dowody ciągłego starania Papieży o rozwój umiejętności.

Utworzenie biskupstwa w Gdańsku. Ojciec św. utworzył bullą papieską nowe biskupstwo z dotychczasowej Administratury apostolskiej w Gdańsku. Granice nowej diecezji sięgają granic Wolnego Miasta Gdańska. Tem samem części djecezji chełmińskiej i warmińskiej, sięgające do obszaru Wolnego Miasta, odpadają od obu tych diecezyj. Kościół poklasztorny w Oliwie ogłoszony został katedrą i opatrzony wielkiemi prawami, przysługującemi katedrom. Wykonanie rozporządzenia papieskiego powierzono biskupowi O"Rourke, dotychczasowemu Administratorowi, który równocześnie wydaną inną bullą papieską mianowany został pierwszym biskupem Gdańska.

Bulla Ojca św. w sprawie biskupstwa w Gdańsku
Bulla Ojca św. w sprawie biskupstwa w Gdańsku.

Trzecią bullą zwraca się Ojciec św. do ludności katolickiej Gdańska nawołując ją do wierności i posłuszeństwa nowomianowanemu biskupowi, zaznaczając dobitnie, że wszelkie te poczynania Stolicy Apostolskiej powodowane zostały jedynie troską o dobro dusz nieśmiertelnych.

Klasztor i kościół poklasztorny w Oliwie
Klasztor i kościół poklasztorny w Oliwie, który został ogłoszony katedrą djecezji Gdańskiej.

Ze świata

Zgon Kardynała Mercier. Z Belgji donoszą, że 23 stycznia zmarł kardynał Mercier. Zmarły kard. Desire Mercier urodził się w r. 1851 w Braine d’Allend w Belgji. Od roku 1907 był arcybiskupem Malines i kardynałem. Już około roku 1900 wysunął się na czoło głębokiego ruchu umysłowego w Kościele jako autor dzieł kościelno-filozoficznych. Jak to zaznaczyliśmy w num. marcowym 1923 r. (str. 45), gorliwie starał się o ogłoszenie za dogmat powszechnie wyznawanej prawdy, że Najśw. Marja Panna jest Pośredniczką wszystkich łask. W r. 1920, w czasie najścia bolszewickiego, wydał list pasterski o modły za Polskę. Kardynał Mercier wielbiony w Belgji, czczony na całym świecie, odznaczony w r. 1921 przez Polskę w hołdzie wdzięczności orderem Orła Białego, był jednym z największych postaci w kościelnem i ogólnem życiu w ostatnich dziesiątkach lat.

Kardynał Mercier
Zwłoki J. E. Kardynała Mercier.

Lourdes a Polska. W wychodzącem w Paryżu piśmie "życie polskie" - czytamy: Nie chciałby z nas może nikt wierzyć, jak Lourdes pamięta o naszej Ojczyźnie. Choć leży tuż nad granicą Hiszpanji, daleko więc od granicy wschodniej Francji, a dalej jeszcze od granic Polski, to jednak jest nam bliskie, skoro o Polsce wspominają tam ciągle, choćby nawet w Lourdes żadnego Polaka nie było. Z rozporządzenia bowiem miejscowego biskupa Szoefera przy każdem publicznem odmawianiu różańca pierwszy dziesiątek odmawia się zawsze na intencję Polski i usłyszy to na własne uszy każdy Polak, który modli się wtedy szczerze i gorąco. Nie dosyć na tem. Kiedy w roku 1920 kraj nasz stał pod groźbą niebezpieczeństwa bolszewickiego, kiedy to biskupi polscy modlili się u stóp M. B. Częstochowskiej o pomoc nieba dla Ojczyzny zagrożonej, wtedy w Lourdes odprawiono nabożeństwo publiczne na intencję oręża polskiego. Miał je kardynał ze Saragosy. (Posł. M. B. Salet.).

Piękny przykład. Mussolini jak wiadomo wznowił tytuł gubernatora Rzymu. Tytuł ten nadał twórca faszyzmu długoletniemu burmistrzowi Wiecznego Miasta Cremonesi"emu. Po odbytej ceremonji w Pałacu Senatorskim (31 grudnia 1925) udał się nowo mianowany gubernator do kościoła OO. Jezuitów al Gesu, by udziałem w nabożeństwie rozpocząć urzędowanie. Przyjmował go O. Ledóchowski generał Tow. Jez. Nawiasem wspomnieć trzeba, że niedawno rząd włoski zwrócił OO. Jezuitom klasztor należący do wspomnianego kościoła.

Stowarzyszenie dla nawracania żydów. Juź od dłuższego czasu istnieje w Londynie stowarzyszenie katolickie pod nazwą: The Catholic Guild of Izrael. Członkowie tego stowarzyszenia zobowiązują się pracować nad nawróceniem żydów. Oprócz modlitwy różnymi posługują się środkami apostolstwa. Kapłani n. p. wygłaszają w dzielnicy żydowskiej, pod gołem niebem stosowne kazania. Jeden z członków kapłanów cieszy się w obrębie żydowskiego ghetta wielką popularnością: liczba słuchaczy dochodzi częstokroć do trzech tysięcy.

Nawrócenie słynnego sportowca. Kunte Rockne znany foodbolista amerykański przeszedł na katolicyzm. Prócz sportu zajmował się chemją - wydał nawet podręcznik do tego przedmiotu.

Liga odbudowy rodziny chrześcijańskiej. W początkach ubiegłego roku zawiązała się we Francji Liga odbudowy rodziny chrześcijańskiej. Jednoczy ona te kobiety katoliczki, które w naprawie rodziny widzą naprawę ojczyzny. Członkinie pracują nad tem, by ognisku domowemu przywrócić zasady chrześcijańskie.

Piękny czyn członków Konferencji św. Wincentego a Paulo. We Francji w urzędowych przytułkach dla starców, jak wogóle we wszystkich zakładach utrzymywanch kosztem państwa, niema kapelanów. To też wiele osób jest pozbawionych opieki religijnej. Katolicy francuscy starają się brakowi zaradzić. Jednemu z członków Towarzystwa św. Wincentego a Paulo przyszedł szczęśliwy pomysł, by w pobliżu rządowych schronisk zakładać domy, gdzieby staruszkowie mogli znaleźć pokrzepienie duchowe. Są tam katolickie czasopisma, książki, broszury, gry, rozrywki - tu odbywają się co pewien czas koncerty, odczyty, loterje fantowe itp.

Doświadczeniem lat kilku stwierdzono, że te katolickie przystanie bardzo dodatnio na starców wpływają i niejeden przedtem niewierzący nawraca się i umiera po chrześcijańsku.

Niemcy katolickie w cyfrach. Kirchliches Handbuch für das katholische Deutschland przynosi następujące dane o katolicyzmie w Niemczech w r. 1923. W Rzeszy Niemieckiej (wraz z Zagłębiem Saary) jest 20,857.747 katolików na 40,829.227 nie-katolików: a więc trzecia część mieszkańców należy do Kościoła katolickiego. Jeśli chodzi o poszczególne prowincje to ów stosunek ulega poważnym wahaniom. i tak w Prusiech Wschodnich Brandenburgji, Pomeranji, Saksonji, w Schleswig-Holstein, w Hanowerze i w kilku małych państewkach związkowych jest tylko nieznaczny procent katolików. W Hessen - Nassau Würtemberji, Hesji i w Oldenburgu, katolicy tworzą pokaźną mniejszość - w Westfalji i na Śląsku (po stronie niemieckiej) prawie połowę ludności i w Nadrenji dwie trzecie. Bawarja ma 5,114.045 katolików a 2,131.575 członków innych wyznań, Baden 1,324.044 katolików 890.995 innych.

Hierarchja kościelna obejmuje cztery metropolje: Bamberg, Fryburg, Kolonja, Monarhjum, którym podlega 17 djecezji; pięć djecezji zależy wprost od Rzymu - razem więc 22 djecezji. Mały skrawek na północy tworzy teren misyjny, i razem z prefekturą Schleswig-Holstein włączono go do biskupstwa w Osnabruck. Duchowieństwo katolickie Rzeszy niemieckiej składa się z 19.540 kapłanów świeckich i z 9.724 zakonników. Zakonnic jest 69.644.

U nas

Akcja ratunkowa Księcia Arc. Sapiehy. By ulżyć doli bezrobotnych Książe Arcybiskup krakowski rozpoczął akcję ratowniczą otwierając 4 bezpłatne kuchnie: przy ul. św. Krzyża L. 7, Warszawskiej L. 4, Bożego Ciała L. 24, i Franciszkańskiej L. 4, Ofiary zwłaszcza w naturze przyjmuje Urząd parafjalhy Św. Florjana ul. Warszawska L. 1.

Przejście na Unję. W powiecie Dzisneńskim przeszedł ua Unję we wsi Mikołajewo proboszcz prawosławny ks. Teodor Czystowski, który jednocześnie nawrócił na unję całą swoją parafję.

Nowi Arcybiskupi i Biskupi w Polsce: Ks. Arcyb. Cieplak w Wilnie, Ks. Arc. A. Sapieha w Krakowie, Ks. Biskup A. Szelążek w Łucku, Ks. Bisk. A. Hlond w Katowicach, Ks. Bisk. T. Kubina w Częstochowie, Ks. Bisk. St. Okoniewski w Chełmie, Ks. Arcyb. J. Matulewicz tyt. arcyb. Aduli, Ks. Bisk. Wł. Szczęśniak tyt. biskup Larondy sufragan warszawski.

Milicja Niepokalanej we Lwowie. Dnia 2 lutego, w święto Matki Bożej Gromnicznej, wieczorem, w kościele OO. Franciszkanów we Lwowie, odbyło się pierwsze, inauguracyjne zebranie Milicji M. Bożej Niepokalanej. Zebraniu szczodrze Niepokalana pobłogosławiła, 209 osób zapisało się w szeregi Jej Milicji. Widocznie spodobało się Marji to Jej rycerstwo, gorące miłością, ku Niej i świętą przejęte gorliwością o zbawienie dusz ludzkich. By tedy mogła "Milicja Niepokalanej" róść w jak największą liczbę miłośników Marji, żarliwych o wieczne dobro dusz, odtąd w drugą niedzielę każdego miesiąca, w kościele OO. Franciszkanów we Lwowie, u stóp ołtarza M. Bożej Niepokalanej, będą o godzinie 6-tej wieczorem, bezpośrednio po nabożeństwie wieczornem (pasyjnem lub po nieszporach) zebrania "Milicji M. B. Niepokalanej".

Porządek zebrań: 1) Litanja Loretańska: 2) "Pod Twoją obronę" śpiewane: 3) "Witaj Królowo" i modlitwy wspólne w intencjach Członków M. N.; 4) Przemowa w duchu .Milicji Niepokalanej"; 5) Przyjęcie nowych Członków do M. N. i 6) Pieśń "Serdeczna Matko".

Wszyscy zatem Rycerze M. Bożej Niepokalanej, przebywający we Lwowie, niech się pilnie w te dni gromadzą, jeśli tylko mogą, by wspólnie oddać hołd Niepokalanej i pomodlić się za grzesznikami. Kto zaś nie należy jeszcze do Milicji Niepokalanej, a chciałby się zaliczyć do jej grona, łatwo wtedy może się zapisać. Za miłość zaś umie Niepokalana odpłacić miłością.

O. J.