Rycerz Niepokalanej - Wrzesień 1932
RN 9/1932
260 IMIĘ MARJA

Marja! to Imię po Imieniu Jezus najczcigodniejsze, przeznaczone przez Trójcę św. Tej, Która jest Córką Ojca, Matką Syna i Oblubienica Ducha św. Bóg nigdy nie daje czczych tytułów.

263 W Niej pokój... w Niej ostoja...

Niedawno znalazłem się w przełomowym momencie życia, który wymagał wielkiego opanowania się, energji i wewnętrznej równowagi.

264 Co trzeba wiedzieć o sekcie badaczy Pisma św.
B. W.

Z pomiędzy licznych sekt, jakiemi zalała nas w ostatnich latach Ameryka, najniebezpieczniejszą i najzgubniejszą jest sekta "Badaczy Pisma św.", którzy za cel swej propagandy wzięli masy prostego i niewykształconego ludu, chcąc wykorzystać jego żywe uczucie pobożności dla swych przewrotnych zamierzeń.

266 Uroczysta koronacja Cudownego Obrazu Matki Boskiej w Hyżnem

Hyżne - jest to wioska oddalona o 3 mile na południowy wschód od Rzeszowa. Od trzystu zgórą lat słynie Hyżne cudownym obrazem Matki Bożej, Która nieustannie zlewa na proszących zdroje łask.

268 Bóg - a Niepokalana
Br. Włodzimierz M-a Nazim franiszkanin

wiersz

269 Z hołdem Jezusowi Eucharystycznemu na Zieloną Wyspę
J. N.

Gdzieś w kwietniu otrzymałem od Przełożonych polecenie, aby wziąć udział w tegorocznym Kongresie Eucharystycznym w Dublinie, stolicy Irlandji. W pierwszej chwili przeląkłem się tej propozycji. Bo przecież taka pielgrzymka pożre mi kawał czasu.

276 Trudności religijne
W. Z.

Czy osoba żyjąca w konkubinacie jest czynnym członkiem Kościoła? Czy osoba żyjąca na podstawie ślubu zawartego w zborze ewangelickim jest czynnym członkiem Kościoła, to jest czy może przystępować do sakramentów św., czy taka osoba znajduje się w ekskomunice?